Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Vietnamese Dancers 1

Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết
văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (183): How to Publish in a Top Journal (10/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (27) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (5/12)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The standard procedure is for all intents and purposes inefficient, impractical, and creates
problems.

6. Ullman [1989] not only used the Analysis of Means (ANOM) to study the mean response, but also a
further extension of the ANOM was made to analyze dispersion effects.

7. The Taguchi Method deals with a one-dimensional problem and multi-dimensional problems are handled
by TOPSIS.

8. The calculations are performed either to get a revised least squares fit or expected failure times
are estimated for the censored values.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (183) How to Publish in a Top Journal (10/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (27) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Given the difficulty in quantifying 3D space measurements, we should attempt to determine the distribution of radiation dosage from portable x-ray machines in general waiting areas for sick patients via simulation, results of which can provide a valuable reference for concerns over radiation protection in a clinical diagnosis setting.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, clinical diagnosis or treatment can be simulated, in which radiation is distributed in a 3D space. Exactly how radiation dose is distributed in medical personnel and patients can then be understood. Next, simulation of RANDO phantoms can be observed with respect to the influence of x-ray scattering during clinical diagnosis. Additionally, a TLD chip can be suspended at varying heights in the level layer of three planes. Moreover, TLD data can be obtained after analyzing the radiation distribution.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can identify the optimal radiation dose distribution in a 3D space, thus clarifying not only how radiation dose is distributed in medical personnel and patients and what radiation protection equipment is available, but also how radiation in a lead laden protective screen can be stopped.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate that lead laden protective screen can prevent 96 % of all radiation leakage from harming medical personnel and patients.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s