Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bàn thờ Bà Ấn

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (187): Social Tools and Academic Publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. The two responses can be optimized on the basis of determination of the optimal settings for factors
B, C, D, E, F and G and to set factor A at level 1 and to set factor H at level 3.

10. The committee made a decision to set a new agenda and that the meeting should be adjourned.

11. The robust design focuses not only on collecting data accumulated from the designed experiment, but
also that the results obtained by using Taguchi’s two-step procedure are compared.

12. The proposed project is promising, creative, and has innovative ideas.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (187) Social Tools and Academic Publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 2)Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should elucidate the mechanism of gene expression in a cell owing to the importance of acquiring genes in a cell for embryo development.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the regulatory role of a gene in the upstream as promoter and enhancer can be analyzed by adopting molecular cloning methods. Next, the identified gene can be linked with a regulating gene to clarify how gene expression sites are regulated.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can clarify the mechanism of gene expression in cells and regulation of tissue-specificity genes.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide a valuable reference for efforts to develop a therapeutic method of gene expression for patients with genetic defects.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s