Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Rive du Bassac (île du Tigre, Vietnam) (6635499385)

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (173): Formatting an Academic Paper to Match APA Style
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nếu người hay vật không được nêu ra một cách rõ ràng, nhất quán dẫn tới nhầm lẫn đối với người đọc.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. Increasing parameter k increases the optimal ordering quantity. This affects the total optimal total
system cost.

6. An optimal inventory policy which considers the simultaneous effects of deterioration and inflation
should be developed.

7. Optimizing a large-scale problem to demonstrate the effectiveness of the proposed approach is
problematic when it adopts the integer programming model.

8. The uniformity of the output was unstable, which made it impossible for engineers to adjust the
process parameters when the wafer quality did not match the required specifications.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (173) Formatting an Academic Paper to Match APA Style
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the interaction of HSP antibody and antigen, we should elucidate the role of Hsp90 as a molecular mechanism that induces LPS-stimulated signaling in RAW264.7 by using western blotting analysis.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, LPS can be added at different time intervals. Ice-cold PBS wash cell can then be used to collect eppendroff. Next, membrane and cytosol of lysis cell can be separated. Additionally, Western blotting can be performed for several times of appraisal.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that a large number of HSP can be acquired, thus inducing transcription to eliminate apoptosis. Additionally, LPS can increase HSP as well. Without the expression of HSP, when human inflammation and fever occur, cell apoptosis will prove fatal to humans.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, HSP expression can bind the tumor suppressor protein, thus enabling the effective control of cancer.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s