Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Chèo xuồng ở cồn Quy

Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
– Nêu rõ những thành tựu kỹ thuật gần đây
– Vạch ra những định hướng tương lai của tổ chức
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (176): How to Publish in a Top Journal (3/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Nêu rõ những thành tựu kỹ thuật gần đây

Ví dụ tham khảo
As semiconductor manufacturing technologies have entered the nano era, National Nano Device Laboratories (NDL) closely collaborates with academic institutions and private enterprises to remain abreast of the latest advances in this challenging field. Specifically, the emergence of new generation nano materials and applications reflects a global trend in semiconductor manufacturing technologies that requires extensive knowledge of multidisciplinary fields, a long term commitment and international exchange opportunities.

* Vạch ra những định hướng tương lai của tổ chức

Ví dụ tham khảo
As for future directions, with governmental initiatives to liberalize and internationalize the local economy, TSC will eventually become a privatize enterprise and, in doing so, expose itself to greater competition overseas.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise589.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise590.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise591.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise592.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise593.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise594.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (176) How to Publish in a Top Journal (3/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Among the several radiation therapies available include α-ray, β-ray ,γ-ray, and neutron. Of particular concern is the difficulty in protecting and detecting neutrons. An incidence of neutron pollution occurred in a Taiwanese hospital in late 2003, in which some staff dosimeters reacted.

Vấn đề nghiên cứu: To effectively address this dilemma, Linac machinery is used to treat patients in oncology departments in Taiwanese hospitals. According to literature, the protection of neutrons must be as the photon energy, which exceeds 8 MV. Although each Linac contains 10MV photons, neutron protection is overleaped, subsequently leading to neutron pollution.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, approximately 100 Linac machines are currently operating in Taiwan. However, non-as photon and neutron pollution protection are not included when installing a new Linac machine. Radiation regulations mandate that the level is 25 mSv for restricted areas and 0.5 Sv for non-restricted areas.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Strictly adhering to this new regulation is essential to achieving the safety standard known as (As Low As Reasonably Achievable) ALARA. ALARA attempts to reduce dose levels, thus preventing exposure to patients and staff.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s