Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bò dùng để chuyên chở

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (191): How to Write a Scientific paper Part 2
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (24) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Các thuật ngữ sửa đổi cần phải được đặt bên cạnh các từ mà bạn muốn sửa đổi.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. To succeed in the laboratory, diligence is essential due to the fact that many experiments are
necessary.

2. Before submitting a graduate school application, the institution should be selected.

3. Pressing the start button prior to operations, the machine turned on.

4. When simulating the environment, the outcome yielded some surprising results.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (191) How to Write a Scientific paper Part 2
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should analyze TNF-α and NF-κB of the RAW 264.7 cell by using cell culture methods, providing insight into how the cell signal pathway and immunity regulation of nitro oxide in cellular endoplasmic reticulum (ER) calcium poolare related. TNF-α,NF-κB and MAPK can also be determined to be closely associated with the signal pathways of both human diseases such as cancer.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the RAW 264.7 cell can be analyzed using Griess reagent (1% Sulfanilamide, 0.1% NED) and chemiluminescence. The PKC protein can then be analyzed using western blot analysis. Next, NF-κB and MAPK can be analyzed using primary and secondary antibodies. Additionally, the mouse fibroblasts can be used by adding L929 to serial dilutions of the conditioned media at 5×104 cells per well (in 96-well plates), followed by treatment with 1 μg/ml actinomycin D. Moreover, after 24 h of treatment, the viability of cells can be measured by MTT assay. Finally, a standard curve can be defined using TNF-α.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the TNF-α,NF-κB and MAPK can be found in the RAW 264.7 cell of the cellular endoplasmic reticulum (ER) calcium pool signal pathway. Additionally, this pathway can be understood with respect to elucidating the characteristics of cancer.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide further insight into not only the signal pathways of intracellular TNF-α, NF-γB, and MAPK, but also the role in which ER calicium pool and induced cytokine play in the RAW 264.7 cell.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s