Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bông súng màu tím

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (193): How to Write a Scientific paper Part 4
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (25) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (3/12)

Các thuật ngữ sửa đổi cần phải được đặt bên cạnh các từ mà bạn muốn sửa đổi.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. The program contains the proposed itinerary that was implemented yesterday.

10. The container held by the experimenter with many leaks must be replaced.

11. To select the levels of the design parameter, the effects of the noise factors must be
minimized.

12. Analyzing the SN ratios, the optimal settings can be determined.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (193) How to Write a Scientific paper Part 4
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (25) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should attempt to purify and characterize the coffee senna trypsin inhibitor (CSTI), to which Coffee Senna, i.e., a leguminosae that belongs to its bean sub-family, by using protein purification. Essential to understanding the fundamental principles of protein purification, protease inhibitors can be used to design new substances capable of effectively controlling diseases and pathological processes.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, coffee senna seeds can be analyzed. CSTI can then be extracted using a crude extraction method containing ammonium sulfate precipitate. Next, the senna trypsin inhibitor can then be purified to utilize the column (i.e., gel filtration、affinity chromatography、ion exchange column) of various characteristics (i.e., molecular size、molecular charge、as well as molecular polar and affinity). Additionally, the purified protein can be analyzed to further characterize its heat stability and different SDS concentrations in order to achieve stability.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that CSTI can be extracted and the type of coffee senna seed can be identified as well. Besides characterizing CSTI precisely through analysis, its extraction and characterization can be used to classify the coffee senna type. Moreover, the CSTI sequence can achieve sequential alignment of the protein with other legumes.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to providing insight into the physiological significance of CSTI in plants, results of this study can contribute to efforts to design substances capable of effectively controlling diseases and pathological processes.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s