Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bùi Thị Xuân

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (194): Data, Journals and Academic Publishers
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/12)

Các thuật ngữ sửa đổi cần phải được đặt bên cạnh các từ mà bạn muốn sửa đổi.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Closely examining the test results, the final trial was delayed by the laboratory manager for another two weeks.

2. He observed the phenomenon conducting the simulation run.

3. The technician detected the error analyzing the samples.

4. Having a large database, much information is contained in the system’s network.

Trả lời
Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (194) Data, Journals and Academic Publishers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Consumers demand shampoos with natural ingredients and without any harmful side effects. Manufacturers normally select natural plant additives and attempt to reduce the chemical composition of such additives. This combination often implies a relatively high retail price of shampoos.

Vấn đề nghiên cứu: Although traditional herbs from South Africa are frequently used in shampoo, the use of China herbs in shampoo has received little attention. Chinese herbs often depend on the use of fine trauma medicines. Although non-toxic and mild, Chinese herbs are seldom used in commodities such as shampoo. Certainly commercial applications of Chinese herbal medicine still have many limitations, e.g., whether one ingredient has a particular effect, whether valid ingredients can be extracted purely, or whether the usefulness of the ingredient is depleted during the purification process, these problems. These issues require further study. While Chinese herbal medicine has been extensively studied for its oxidation ability to repress cancer cells, its potential applications for external treatment such as in shampoos has seldom been addressed.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: In addition to numerous investigations, Chinese herbal medicine can be found in many commercial products. However, with the growing market in pharmaceutical drugs and the health foods sector, Chinese herbal medicine has many attractive features, e.g., anti- oxidation capability, suppression of fungi, anti-cancer capabilities, toxicity analysis, and analysis of particular ingredients for research purposes.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Despite the extensive study of herbal medicine for therapeutic treatment purposes that has yielded excellent results with respect to antimicrobial activity of herbal plants, Chinese herbal medicine has seldom been studied with respect to its toxicity levels and potential industrial applications.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s