Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Bên trong đình Tân Thạch 2

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong
Quảng cáo kỹ thuật)
– Mô tả đặc điểm nổi bật của dự án, đồng thời chỉ ra những chiến lược được sử dụng để hoàn thành dự án
này một cách thành côngVí dụ tham khảo
– Kết luận bằng cách chỉ ra những giá trị dự kiến của dự án và tác động tích cực mà nó sẽ mang lại.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (174): How to Publish in a Top Journal (1/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Mô tả đặc điểm nổi bật của dự án, đồng thời chỉ ra những chiến lược được sử dụng để hoàn thành dự án này một cách thành côngVí dụ tham khảo

Ví dụ tham khảo
Under the BOT scheme, the Taiwanese government initially holds the property rights of an infrastructure project and then transfers them to the private sector. The private sector is then responsible for investing in the project and implementing it for an agreed upon period. Once the period expires, the private sector transfers the project assets to the government with or without compensation.

* Kết luận bằng cách chỉ ra những giá trị dự kiến của dự án và tác động tích cực mà nó sẽ mang lại

Ví dụ tham khảo
While successful development of Taiwan’s hi-tech industry is reflected in the Hsinchu Science-based Industrial Park and the Tainan Science Park, the new transportation network will further accelerate access and technological progress between the northern and southern parts of the island.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise583.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise584.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise585.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise586.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise587.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise588.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (174) How to Publish in a Top Journal (1/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Chemotherapy for cancer patients has a strong medicine toxicity, in which an inaccurate dosage could aggravate great potential harm to normal cells. The dosage of chemotherapy medicine is subsequently increased to terminate a larger number of tumor cells.

Vấn đề nghiên cứu: As chemotherapy treatment makes tumor cells gradually resistant to drug dosages, continuously increasing the dosage amount poses a greater threat to humans owing not only to the lack of complementary medicines to lower the dosage of chemotherapy medicine, but also to the inability to protect normal cells during chemotherapy.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As a cervical cancer cell, hela undergoes chemotherapy treatment for termination with a dosage of 25ng of taxol. After 56 hours, survival rate of the cancer cell ranges from 60%-70%. Eliminating all of the hela cancer cells would require constantly increasing the dosage of taxol. However, doing so would terminate all of the normal cells as well, which would be fatal for chemotherapy patients.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to modify conventional chemotherapy treatment, in which a constant dosage is gradually increased, will lead to damage of normal human cells without assurances of terminating cancer cells, possibly leading to fatality. Therefore, compounds in therapeutic medicine or extracts must be analyzed to resist cancer cells or free radicals, thus reducing damage to normal human cells during chemotherapy while strengthening its toxicity.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s