Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Bến cá Ba Hòn

Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
– Nêu ngắn gọn các đặc trưng chung của ngành công nghiệp này tại Viet Nam
– Chỉ ra những khó khăn gặp phải trong phát triển công nghiệp
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (197): The Future of Academic Publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Nêu ngắn gọn các đặc trưng chung của ngành công nghiệp này tại Viet Nam

Ví dụ tham khảo
While Taiwan has focused on developing the semiconductor and OEM industries in recent decades, the question arises as from where the island’s latest technological advancements will emerge. Restated, exactly where does Taiwan rank in the globalization scheme? With the rapidly elderly population worldwide, the long term health sector will undoubtedly emerge as a leading industry.

* Chỉ ra những khó khăn gặp phải trong phát triển công nghiệp

Ví dụ tham khảo
A rapidly aging population, advances in medical technology that increase average life expectancy and the increasing availability of medical services have contributed to a situation in which increased medical fee expenditures exceed the amountof National Health Insurance premiums collected.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise607.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise608.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise609.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise610.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise611.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise612.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (197) The Future of Academic Publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a centralized multimedia advertising system, capable of using a client-server architecture that enables advertising staff to replace the advertising contents for numerous multimedia advertising clients simultaneously through a centralized server.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, various networking capabilities can be implemented in a multimedia advertising system to support not only wired networks, e.g., Ethernet LAN, but also wireless ones, e.g., WLAN, PHS, GPRS and CDMA. A network management program can then be developed to facilitate a dynamic switch among all networking capabilities under various environmental constraints. Next, an administrative program can be implemented in the server, allowing a user to send updated multimedia advertising contents to all clients. Moreover, a receiver program can be executed for each client to continuously update multimedia advertising contents from the server. Furthermore, a current status program can be executed for each client to calculate the display time, analyze the status of the client, and report all results to the server.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the centralized multimedia advertising system with a client-server architecture can enable staff to continuously and simultaneously update multimedia advertising contents for all clients from a centralized server, thus reducing the amount of personnel and company resources required to do so.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to providing shopping malls and department stores with an efficient means of continuously updating multimedia advertising contents, the proposed system can ultimately increase company profits. Moreover, the diverse networking ability of the proposed system can adopt itself to various network environments, thus streamlining efforts to deploy numerous multimedia advertisement clients in shopping malls and department stores.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s