Suy luận từ thống kê (Phần 1) (Anh Viết tại nơi làm việc)

Bến tàu Khánh Hải

Suy luận từ thống kê (Phần 1) (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Suy luận từ thống kê (Phần 1) (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Một thời gian ngắn giới thiệu một xu hướng thị trường
– Sử dụng số liệu thống kê phản ánh xu hướng thị trường và tác động của nó
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (199): Using Wikipedia for Academic Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (26) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Suy luận từ thống kê (Phần 1) (Anh Viết tại nơi làm việc)

* Một thời gian ngắn giới thiệu một xu hướng thị trường

Ví dụ tham khảo
Electronic 3C products have rapidly emerged in the new century, accelerating the rate at which consumers receive information. Of those products, Taiwanese consumers highly regard the Apple ipod mini among available mp3 walkman products given its cool appearance and multi-functions.

Physically challenged elderly individuals frequently require a diverse array of services, including assistance with daily living tasks, nursing care, physical therapy and nutritional consultation. Industrialized countries have struggled with how to effectively coordinate such services given the rapid rise in the number of elderly residents.

* Sử dụng số liệu thống kê phản ánh xu hướng thị trường và tác động của nó

Ví dụ tham khảo
While promoting the product slogan, “If you buy it, you will own the Mac + pc”, the Apple Computer Company announced retail sales of more than 800,000 ipod units sold during one season, with 4,580,000 units sold last year.

While Taiwan’s elderly individuals over 65 years old in 2003 comprised 9.2% of the entire population, this figure will increase to 15.9% by 2021.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise655.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise656.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise657.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise658.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise659.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise660.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (199) Using Wikipedia for Academic Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (26) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient AAA procedure that uses a wireless LAN environment integrated with mobile phone design.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a client server architecture can be developed, capable of accessing a sim card in a mobile phone. A sim-based AAA server can then be constructed to communicate with HLR. Next, the client server architecture can be installed in the user’s computer for use in implementing the AAA procedure with a server.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed sim-based AAA procedure can enable customers to access the Internet in a wireless LAN environment effortlessly and automatically receive billing on their monthly telecom payment.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to simplifying Internet hotspot access in a wireless LAN environment, the proposed procedure can provide a secure means of browsing the Internet outdoors.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s