Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (6/12)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bệ thờ tượng Quách Đàm

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (6/12)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (6/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (200): Making an academic research poster using Power Point
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (27) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Engineering)
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (6/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Các thuật ngữ sửa đổi cần phải được đặt bên cạnh các từ mà bạn muốn sửa đổi.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. When a research assistant, my colleague helped me conduct many experiments.

10. To calibrate the instruments, accuracy should be emphasized.

11. To measure the boundary parameters, precision must be incorporated.

12. When preparing for an interview, background information of that company should be researched.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (200) Making an academic research poster using Power Point
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (27) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Whereas product quality in manufacturing is often evaluated using process capability analysis, the process capability index (PCI) assesses product quality via quantification measurements. Consequently, process yield is closely related to PCI. In addition to providing valuable process or product-related information for quality control engineers, process yield reflects the degree of product quality in an enterprise.

Vấn đề nghiên cứu: As is well known, Cp, Cpk and Cpm are commonly used PCIs in manufacturing. While the sample statistic is utilized to approximate the population parameters, , and are not the unbiased estimator(s OK?) of Cp, Cpk and Cpm. Additionally, the probability density functions (PDFs) of these indices are difficult to obtain, thus complicating the computing task of the confidence interval for these indices.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Otherwise, the most commonly used index Cpk has an inequality relationship, not a one-by-one relationship, with process yield.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to achieve an equality relationship makes it impossible to construct the confidence interval of process yield through Cpk and other indices.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s