Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc

Chùa Bà Bình Dương

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
– Giới thiệu một vấn đề cụ thể (s) gây cản trở sự phát triển của khu vực đó hoặc thích hợp
– Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiếp thị phải được giải quyết để giải quyết vấn đề này
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (207): How to Read Citations
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Engineering )
Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc

* Giới thiệu một vấn đề cụ thể (s) gây cản trở sự phát triển của khu vực đó hoặc thích hợp

Ví dụ tham khảo
-While requiring highly skilled personnel to advance biotechnology product applications, biomedical companies are especially concerned with the shortage of qualified staff with adequate skills to remain abreast of the latest developments. Education, training and information alone are insufficient to keep Taiwanese biotechnology firms in pace with technology-driven changes in the workplace.

-Over reliance on appliance parts from Germany, Japan and the United States indirectly affects the quality of patient care and creates a costly financial burden for local hospitals. Despite the island’s numerous engineering and computer science talents, Taiwan still lacks the manufacturing capabilities to produce therapeutic equipment for radiation therapy purposes.

* Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiếp thị phải được giải quyết để giải quyết vấn đề này

Ví dụ tham khảo
– Therefore, in addition to enhanced training of research and managerial personnel in specific fields, local biotechnology and medical organizations are exploring ways to integrate other innovative fields, including bioinformatics and genomics, into their research scope and product line.

– Given the rapid pace of technological advances, an increasing number of therapeutic instruments can achieve better irradiation quality with respect to a more precise location and enhanced dose distribution. The ability of local manufacturers to collaborate with overseas partners will determine whether Taiwan can provide quality assurance treatment for ailing patients.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise661.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise662.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise663.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise664.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise665.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise666.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (207) How to Read Citations
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Engineering )

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, in addition to constructing an effective performance index, we should develop an optimal R&D Lot cycle time reduction model capable of executing timely, effective and clearly defined measures to achieve project cycle time, regardless of whether in R&D or in a wafer fab.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, X-factors can be modified to determine the R&D cycle time and derive the F-factor. Based on the two factors, a model can then be constructed to shorten technology development time, and continuously improve quality control by using the SPC chart as a monitoring mechanism. Next, the X-factor (XFab), excluding R&D handling time (HT_RD), can be used to determine the on-time delivery performance of a wafer fab for an advanced R&D technology. Additionally, the F-factor can be used to monitor the maturation process of advanced R&D technology manufacturing and reduce lot inventory costs.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed performance indices can be used to accurately forecast the R&D lot schedule, shorten lot cycle time and ensure time-to-market delivery of advanced technology products. KPI design provides global optimization benefits that link R&D and the wafer fab.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: The proposed performance index can ultimately shorten R&D cycle time and enhance the on-time delivery of advanced technology products by fab-run R&D Lots. Given R&D technology trends to enhance product quality and manufacturing maturity through KPI design, enterprises can exploit these factors to upgrade operational performance in semiconductor manufacturing.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s