Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

Chính điện thiền viện Trúc Lâm

Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
– Giới thiệu mục tiêu của dự án của bạn
– Mô tả các phương pháp cho dự án
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (210): Literature Reviews: An Overview for Graduate Students
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

* Giới thiệu mục tiêu của dự án của bạn

(Ví dụ tham khảo)
Our recent project analyzed the factors that influence operational expenses of a hospital, e.g., equipment investment, peripheral consumptive materials, personnel costs and utilities, by integrating the analytic hierarchy process and extension theory to optimize decision making.

Our most recent project investigated why critically ill patients at regional hospitals in Taiwan transfer to larger medical centers in order to more thoroughly understand the anticipated medical services that their families expect.

* Mô tả các phương pháp cho dự án

(Ví dụ tham khảo)
Location-related factors were identified through an exhaustive literature review and consultation with experts in the field. Exactly how these individual factors are related to each other was then identified through use of AHP. Next, a questionnaire was submitted to hospital procurement professionals to examine the correct factors. Additionally, all factors involved in selecting the target population and factories and stores were analyzed using AHP, with the optimal factories and stores chosen based on those factors.

Factors of patient transferal were identified based on statistics from regional hospitals in Taiwan. A questionnaire based on customer relations management (CRM) was then issued to families of critically ill patients to determine anticipated medical services.? Based on those results, an APH methodology was formed.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise673.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise674.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise675.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise676.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise677.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise678.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (210) Literature Reviews: An Overview for Graduate Students
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Wireless communications is increasingly popular, especially in mobile phone and USB dongle card applications. The antenna of these devices is arranged on the edge of a ground plane in a wireless system, making the antenna radiation patterns asymmetrical and the peak radiation power moving towards the system ground. For instance, in mobile phones, the human hand absorbs peak radiation power, subsequently degrading communication quality and shortening the range of communication.

Vấn đề nghiên cứu: However, an increased power consumption reduces usable time of mobile phones. For wireless devices, the peak radiation power is located at *** and the antenna gain at *** plane is lower than O dBi.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Additionally, radiation power of 50% in a human hand makes the communication distance only half that of the theoretical value, which is estimated in free space.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Asymmetrical characteristics of the patterns consume an excessive amount of power, thus degrading the performance of wireless communications.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s