Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc

Chùa Bà Bình Dương

Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
– Nêu những kết quả chính của dự án
– Mô tả sự đóng góp chính của dự án cho một lĩnh vực cụ thể hoặc khu vực
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (211): Citation: A (Very) Brief Introduction
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Tóm tắt các kết quả của một dự án (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
* Nêu những kết quả chính của dự án

(Ví dụ tham khảo)
– Analysis results of this project can be used as a model for selecting the most qualified outsourcing company.? Adopting the AHP-based assessment criteria can enable hospitals to generate revenues and save on equipment investment, peripheral consumptive materials, personnel costs and utilities. Decision making based on the AHP criteria can provide a valuable reference for public hospitals that seek outsourcing partners.

– According to our results, the proposed CRM-based approach can identify how the medical services anticipated by families of critically ill patients differ from actual ones provided by regional hospitals, with the objective of ultimately reducing this discrepancy and patient transferal rate to larger medical centers.

* Mô tả sự đóng góp chính của dự án cho một lĩnh vực cụ thể hoặc khu vực
(Ví dụ tham khảo)
– In addition to enabling Department of Health authorities to understand the full implications of outsourcing, the AHP-based assessment criteria can help public hospitals to understand the nature of problems that arise during outsourcing when constructing a deluxe health examination center.

– While providing regional hospital administrators with an effective means of determining the anticipated services of critically ill patients and their families, the proposed approach can highlight the importance of medical quality in emergency care, eventually increasing hospital revenues and establishing high quality emergency medical centers among regional hospitals in Taiwan.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến
www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise673.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise674.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise675.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise676.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise677.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise678.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (211) Citation: A (Very) Brief Introduction
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a control technology method for radiation patterns.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the pattern direction can be adjusted using an additional metal reflector from conventional patterns. However, this method increases the system size, which is inappropriate for portable device applications. Asymmetry of the antenna radiation patterns originates from various current distributions on the system ground plane and the antenna. Thus, cancelling the ground plane current can avert destructive interference in the far field. Next, out of phase ground plane current can be changed to be in the phase current to produce interference in the far field. Additionally, RF clock can be placed into the system to filter out the phase current. Moreover, contracting the ground plane size can be adopted to avoid an unnecessary ground current.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed method can alter the location of the peak radiation power from *** to ***. Meanwhile, the antenna gain at *** can reach 0.5 dBi.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: This modification can increase the communication distance, lower power consumption, and enhance communication quality.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s