Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (12/12)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Chợ Khánh Hải

Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (12/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (12/12)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (212): Using & Crediting Sources in APA: Why We Cite Examples
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (12/12)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Các thuật ngữ sửa đổi cần phải được đặt bên cạnh các từ mà bạn muốn sửa đổi.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. When applying for graduate school admission, my academic advisor gave me valuable insight.

10. To make sound administrative decisions, many perspectives should be considered.

11. While scrolling down the screen, the monitor display suddenly turned off.

12. After attending the seminar that lasted all day, small group sessions were attended after dinner.

Trả lời
Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (212) Using & Crediting Sources in APA: Why We Cite Examples
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Computer graphic capabilities of storing and displaying 2D CT images play an increasingly significant role in brain surgery, in which surgeons rely upon these digitalized images to ensure success.

Vấn đề nghiên cứu: However, diagnosing and determining the exact 3D reconstructed structure of a brain and disease target are extremely difficult. Besides the complexity involved in explaining the diagnosis to patients clearly, identifying and determining the position and direction of the target is also problematic.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: In clinical practice, the error in determining the target position normally exceeds 1 cm. The surgeon must therefore enlarge the incision of the patient’s skull.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Such inaccuracy makes high-quality medical care impossible, not only causing patient injury, but also expending many resources from the national healthcare system.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s