Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

Chùa Khléang

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
– Mô tả ngắn gọn vai trò của một công ty trong một lĩnh vực cụ thể
– Mô tả một tính năng độc đáo của tổ chức trong việc phát triển một công nghệ cụ thể
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (215): The Learning Edge: Reading Strategies – 3Q3R
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (35) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

* Mô tả ngắn gọn vai trò của một công ty trong một lĩnh vực cụ thể

(Ví dụ tham khảo)

– Among the commercial enterprises already involved in establishing housing developments for the elderly include RUENTEX Group, Formosa Plastics Group and CHI MEI Corporation. In particular, the RUENTEX Group has, since 1977, developed strong capabilities in construction, machinery and instrumentation, interior and exterior design, as well as sound management practices.

– Located inside of National Chiao Tung University near Hsinchu Science-based Industrial Park, National Nano Device Laboratories (NDL) belongs to a framework of six National Science Council-sponsored research facilities.

* Mô tả một tính năng độc đáo của tổ chức trong việc phát triển một công nghệ cụ thể
(Ví dụ tham khảo)

– As the architectural sector for real estate purposes has a vertically and horizontally integrated enterprise structure, the RUENTEX Group utilizes its rich professional and technical expertise in designing luxury residential accommodations with special considerations for the elderly.

– In addition to providing laboratory testing services to local and overseas Chinese communities, the company actively engages in research of cord blood stem cells. Commercial operations involve collecting and preserving umbilical cord blood (CB) stem cells from newborns in cryostorage. Only the original owner or assignee of the original owner has access to use the stored CB stem cells.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise679.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise680.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise681.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise682.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise683.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise684.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (215) The Learning Edge: Reading Strategies 3Q3R
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (35) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel method for verifying the completeness and validity of Embedded Linux by requiring only three months and two qualified staff members to do so.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the proposed method can adopt an automation mechanism to test Embedded Linux and display the results graphically. Engineers can select portions of the embedded Linux for testing. The code coverage for those tests can then be analyzed. Next, according to the code coverage, whether the tests are complete and whether additional test patterns are required can be determined. Additionally, error portions of the Embedded Linux can be corrected based on the test results. Moreover, the above procedure can be repeated until all tests are completed, thus satisfying the minimal time requirement via this automation method.

Kết quả dự kiến: As anticipated, in addition to completing a test using the code coverage information, the minimal time requirement can be satisfied using this automation method. Moreover, minimal human resources can be expended using this automation method. Furthermore, the average error rate is only 1.5%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed method can lower overhead costs and increase profit revenues owing to a low error rate.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s