Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Các tháp mộ tại chùa Vĩnh Tràng

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (223): How to Break Down a Science Reading Comprehension Passage
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (39) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Techniology)
主詞及動詞必須前後呼應 (明白寫作) 英文編修訓練 (9/12)

如果主詞的單複數與動詞不能配合,不僅讀者感到困惑,同時句子的邏輯也會發生問題。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. What kind of limitations ( does , do ) the process engineer
face in a simulated environment?

10. More than one position ( was , were ) taken on the
environmental issue for the reason that diverse opinions
could be shared.

11. To exert uniform pressure on the molded part until it is
sufficiently solidified and injected and to substantially
reduce operating expenses in terms of material costs ( is ,
are ) relevant tasks during the post-filling stage.

12. The majority of the faculty ( feels , feel ) that constructing a new facility would encourage new students to enroll in the program.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (223) How to Break Down a Science Reading Comprehension Passage
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (39) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Techniology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an effective priority scheme for cable network to enhance Quality of Service for real-time data transmission in services such as Video-on-Demand and Voice-over-IP.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, three priority queues can be assigned for a constant bit rate, variable bit rate and available bit rate traffic, respectively, with various competitive ratios, thus increasing the likelihood of the high priority queue to compete for the request/minislot. A novel microslot can then be developed to accelerate constant bit rate transmissions.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed scheme can optimize the data transmission rate and offer guaranteed Quality of Service for high priority traffic in a HFC network through successive transmission without requesting the upstream bandwidth repeatedly.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Additionally, the proposed scheme can be implemented in other networks to upgrade the transmission quality of multimedia services.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s