Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

Cây Bàng

Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
– Giới thiệu những trọng tâm chính của một khu vực hoặc ngành công nghiệp
– Trích dẫn các ứng dụng cụ thể, bao gồm các ví dụ về thương mại hóa
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (224): 10 Tips to Improve Your Reading Comprehension
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (40) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Techniology)
Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

* Giới thiệu những trọng tâm chính của một khu vực hoặc ngành công nghiệp

(Ví dụ tham khảo)

– The global biotechnology industry has recently switched its focus to developing biochips. The Taiwanese government has aggressively pursued a biotechnology development strategy since 1998, with domestic output valued at $500 US million in 2002.

– The continuous development of nanotechnologies in Taiwan has led to the discovery of physical and chemical properties of certain compounds and elements. The properties of nanometer materials play a significant role in metals and semiconductors of nano colloid particles used in optics and photo electronics.

* Trích dẫn các ứng dụng cụ thể, bao gồm các ví dụ về thương mại hóa

(Ví dụ tham khảo)

– For clinical purposes, biotechnology also provides an efficient and accurate means of diagnosing illnesses while, simultaneously, conserving a tremendous amount of personnel and material resources. Besides DNA, receptor of a protein and cellular medicines can be placed in biochips. Biochips can also reduce much time in clinical examination. For instance, biochip development can monitor various functions of medicines, including gene induction, cytoxicity and genotoxicity, leading to a change of pathology and reduced treatment time in diagnosing diseases.

– Nano particles can be used to modify the chemical composition on the surface of a metal with nucleic acid to form nano particles of nucleic acid. A biochip can subsequently be developed using conventional flat scanner read signals. This biochip system can detect signals to make a single DNA match for use in conjugated phosphor materials under microscopic detection. The Industrial Technology Research Institute has already achieved a gold nano particle through the use of a compound technique based on semiconductor nano particles (CdS and CdSe), CdSe nanorods and magnetism nano particles (ion oxide).

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise685.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise686.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise687.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise688.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise689.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise690.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (224) 10 Tips to Improve Your Reading Comprehension
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (40) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Techniology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Accelerated development of Internet-based technologies has made information widely accessible.

Vấn đề nghiên cứu: However, if not classified systematically, information on the Internet is too difficult to assimilate. Search engines can locate millions to web sites based on keywords in less than one second.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to recent statistics, individuals spend an average of 60% of time online in filtering out unwanted information. This problem has motivated many research laboratories to derive an efficient solution.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to resolve this problem makes it impossible for individuals to locate valuable information efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s