Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc

Cầu đá chùa Phật Lớn

Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc
– Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho một lĩnh vực cụ thể của công nghệ
– Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho các mục đích thực tế
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (225): Reading Comprehension: Scientific & Technical Terms
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (40) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Techniology)
Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (phần 2) Anh Viết tại nơi làm việc

* Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho một lĩnh vực cụ thể của công nghệ

(Ví dụ tham khảo)

– Given advances in 2000 regarding mapping of the human gene, the importance of biochip technology is more imperative given its ability to combine three conventional steps of medical science: treating samples, responding to chemical reactions and examining results through assaying. In clinical practice, biochip technology can be extensively adopted in medical diagnosis and treatment, gene mapping, medicinal extraction, identification of Chinese herbal medicines, forensic science, food hygiene, environmental monitoring and even national defense.

– Additionally, organic modification of nano particles makes possible the further combination of -NH2 and –COOH functional groups with bio-substances. Specifically, gold nano particles in a nucleic acid probe can be used to detect biochips for use in the scanner reading of signals. Already, gold nano-particles labeled as nucleic acid probe can be used in biochips for scanner reading signals and discriminating between SNP signals. Moreover, the use of nano-particle techniques and applications involving the molecular combination of nucleic acid can enhance the sensitivity of detection methods for gene chips.

* Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho các mục đích thực tế

(Ví dụ tham khảo)

– More importantly, biochip technology will enable humans to more thoroughly understand the origins of life, heredity and evolution of human diseases, along with their diagnosis, treatment and prevention. In the near future, biochip technology will lead to the development of a gene database containing genetic information of individuals in a chip form to facilitate the diagnosis and treatment of diseases.

– The active involvement of information technology vendors in the Six Year National Development Strategy will facilitate market expansion of Taiwan’s medical sector owing to its assistance in incorporating MISs into local hospitals, subsequently increasing their administrative efficiency and ability to provide quality medical care.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise685.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise686.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise687.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise688.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise689.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise690.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (225) Reading Comprehension: Scientific & Technical Terms
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (40) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Techniology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a filtering scheme to resolve the above problem.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an intensive learning program with artificial intelligence can be installed on a computer. This program can acquire learning attributes of individuals, e.g., information collected and personal preferences. Next, the personal attributes can be sent to another filtering program as parameters; this filtering program can be oriented to match the interests of each individual. Additionally, when data is retrieved from a search engine, this filtering program filter the resulting web pages first based on personal attributes.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed filtering scheme can provide information that is more meaningful to an individual, substantially reducing time in filtering out information manually.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: The proposed method can provide an effective means of filtering out unwanted search results from the Internet efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s