Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

Cốc Ông Tư

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 1) Anh Viết tại nơi
làm việc
– Giới thiệu một lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp có liên quan với sự phát triển của một sản phẩm hay
dịch vụ cụ thể
– Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển cụ thể
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (226): How To Read Science News
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (41) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Techniology)
Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (phần 1) Anh Viết tại nơi làm việc

* Giới thiệu một lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp có liên quan với sự phát triển của một sản phẩm hay
dịch vụ cụ thể

(Ví dụ tham khảo)

– Taiwan’s biotechnology sector has rapidly evolved in line with global trends. Given the increased profits of medical-oriented biotechnology firms, a growing number of seemingly unrelated market sectors have expressed much interest in biotechnology applications. Traditional Chinese medicine is no exception.
Cancer often occurs long before diagnosis, making it difficult to treat and cure. Therapeutic treatment is occasionally so extensive that patients fear it as much as the disease itself.

* Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển cụ thể

(Ví dụ tham khảo)

– Traditional Chinese medicine and other traditional medical treatments have already received considerable attention in the new millennium, as evidenced by the availability of commercial medicinal herb-based products. Having significantly contributed to restoring human health and treating diseases, traditional Chinese medicine and Western medicine differ mainly in drug design and functional use. Preparing traditional Chinese medicine involves complex treatment procedures, in which crude drugs are derived from many chemical compounds; plants constitute more than 80% of the contents as well.
Positron Emission Tomography (PET) has been extensively adopted in theoretical and clinical experiments for diagnosing cancer in its early stages. For diagnostic purposes, PET acquires physiological images by detecting positrons. Positrons are miniaturized particles emitted from a radioactive substance administered to patients.

Phần kiểm tra nghe Online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise685.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise686.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise687.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise688.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise689.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise690.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (226) How To Read Science News
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (41) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Techniology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Roaming in a wireless Internet environment requires a handover process to facilitate applications with a continuous connection.

Vấn đề nghiên cứu: Although a network during the handover process often leads to a short blackout period, this handover latency can significantly degrade Quality of Service (QoS) for real-time sensitive applications such as VoIP.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, VoIP requires that handover latency is less than 400ms for a smooth handover process. However, multi-layers (including MAC network and application layer) are involved in the handover process, subsequently producing a latency period ranging from 1 to 30 seconds when the mobile node move between two networks.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to resolve this problem makes it impossible to deploy high quality QoS VoIP applications.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s