Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cây me

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (228): How To Improve Your Reading Comprehension
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (42) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Techniology)
Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Logic không hợp lý và so sánh không được xem xét cẩn thận sẽ gây ra sự hiếu mơ hồ hơn trong câu, và cẩn thận không để vô tình bỏ sót một từ.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. A department director’s authority is more powerful than an assistant.

2. Projected expenses can be as high, if not higher than, actual ones.

3. Hsinchu has a higher concentration of technical companies than any other in Taiwan.

4. Those objectives generally conflict each other.

Trả lời
Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (228) How To Improve Your Reading Comprehension
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (42) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Techniology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Human computer interaction (HCI) has emulated certain aspect of human-human communication in the recent decade, opening possibilities for machines to converse with humans. However, speech recognition schemes have substantially improved in terms of implementing experimental spoken dialogue systems (SDS) that function within specific semantic domains. The dialogue management (DM) module can be used to control conversation between humans and computers, subsequently affecting the performance of SDS significantly.

Vấn đề nghiên cứu: However, in addition to only adopting finite state machine approaches to represent the states of dialogue and treating each user as a similar conversational behavior, this module can not learn from various conversational contexts. Moreover, SDS can not perform as humans do owing to the inability to exploit the discrepancies between users and a lack of automatic adaptation.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Given the difficulty of evaluating SDS, many evaluation parameters have been used in previous research, i.e. the total time of utterances, the number of user/machine dialogue turns and the transaction success. In the travel domain, correct responses of SDS would be only around 80%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Despite enhancements, SDS accuracy falls below user requirements, thus restricting severely the development of speech applications, i.e. voice portal, and ultimately incurring a collapse of human-human communication in HCI.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s