Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cây đơn đỏ cổ thụ

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (229): How To Remember More of What You Read
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (42) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Techniology)
Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Logic không hợp lý và so sánh không được xem xét cẩn thận sẽ gây ra sự hiếu mơ hồ hơn trong câu, và cẩn thận không để vô tình bỏ sót một từ.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. Writing a rough draft can take longer.

6. Engineering judgement is used primarily solving the optimization of complicated multi-response problem in Taguchi’s Method.

7. Expectations can be as great, if not greater than, one’s ability.

8. The rest of this paper organized as follows.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (229) How To Remember More of What You Read
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (42) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Techniology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient SDS scheme that incorporates user diversity and an evolutionary model to adapt to various conversational contexts.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a fine-grained user model can be derived to accurately represent a user’s situation; the user model comprises a skill level for the system, knowledge level on the target domain and degree of hastiness. The adaptation of SDS can then be achieved using a reinforced learning approach.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed SDS scheme can increase the response accuracy of air travel-related problems and response system by 15%. Additionally, the proposed scheme can contribute to efforts to further enhance HCI with robustness by facilitating natural speech dialogic communication with computers.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, given the large discrepancy in individual behavior or conversation, the proposed spoken dialogue scheme can also provide a valuable reference for efforts underway to model the divergence of users.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s