Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (2/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh

Cửa Thượng Tứ

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (2/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (2/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong
viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (232): Speed Reading “Crash Course”
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (44) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (2/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. It is interesting that the laboratory manager arranged the meeting and the discussion was led by him.

6. It is possible that the researcher completes the experiment when you can not obtain any more valid
results.

7. The architect gives each program its separate address space and, in doing so, prevented an error that
causes one program to fail from interfering with other programs running concurrently.

8. The consumer realizes that the trackball is the ideal choice to make when they purchase a user
interface of this type.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (232) Speed Reading “Crash Course”
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (44) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Time division multiplexing passive optical network (TDM PON) is a promising solution to remove the bottleneck of bandwidth provisioning in current mass-deployed access networks. In TDM PON, traffic is carried by a single wavelength in each division, in which users share the bandwidth in time domain.

Vấn đề nghiên cứu: Given the increasing availability of bandwidth-intensive and high-quality services such as HDTV and VoIP, the capacity of current TDM systems will eventually become exhausted. Wavelength division multiplexing (WDM) PON is a promising means of upgrading the capacity and performance of current TDM systems.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: However, given the importance of a competitive component price for end-users in order for PON to prevail, whether to widely deploy high-priced devices in the user houses and the distant field remains questionable.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Whether to use an expensive DWDM transmitter for a single user is also unknown. Besides, for services requiring high reliability, e.g., emergency call, a protection scheme is desirable for the PON system.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s