Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (4/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Phát hàng cứu trợ

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (4/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (4/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (234): What Specific Time Should You Be Tracking To Increase
Your Productivity?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (45) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (4/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. When the engineer attempts to confirm prediction accuracy, you should not neglect possible errors.

2. An application makes calls to the executive kernel services, which will then make calls to the
hardware.

3. Mice and trackballs are used for the same reason and it performs the same task.

4. Orient the new employees on factory floor procedures and they should be warned about potential
workplace hazards.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (234) What Specific Time Should You Be Tracking To Increase Your Productivity?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (45) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Network communication systems focus mainly on providing users with reliable and highly available telecom services.

Vấn đề nghiên cứu: Conventional communication architecture is equipment-based. If equipment breaks down, telecom services should be curtailed to replace the telecom equipment. The conventional architecture is proprietary for each other. Each equipment provider is not compatible with each other.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For a shorter development schedule, a lower development cost and various network services, conventional architectures with proprietary hardware and software are outdated. Users subsequently spend much capital for hardware and software updated with non-reusable equipment and software. While proprietary architecture is updated, users spend capital for the newly updated proprietary architecture as well as purchase a new one. Much capital has been expended during this process.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The proprietary architecture creates a gap between equipment providers. After proprietary architecture is updated, the older hardware and software have become obsolete to users.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s