Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (8/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Niệm Phật đường

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (8/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (8/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (238): How To Study Like A Pro- SQ3R
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (47) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (8/9)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The instructor made the class assignment and a follow up quiz was given by him.

6. For the user to clean the inside of a keyboard, you must remove the screws on the back of the
keyboard with a very small screwdriver.

7. The rewritable recorder is designed to use one CD over and over and cost approximately $400.

8. The consumer should know the pros and cons of a compact disk recorder when purchasing them.

9. The company decided to update the operating systems on the engineering department computers so they
can more easily access the mainframe.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (238) How To Study Like A Pro- SQ3R
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (47) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Time to market delivery and reduction of overhead costs in the electronics industry have received increasing attention in recent years owing not only to stringent competition in audio and video hand-held devices, but also to the increasing number of companies in this market. For instance, this market niche includes various mp3, photo and MPEG4 players, allowing customers to base their decisions on price, appearance, storage capacity of FLASH or mini hard disk, audio or video quality, as well as functions and operational interfaces. A notable example is iPod. As a fascinating operational interface, the Apple Click Wheel possesses 20G or 30G large capacity that enables users to store thousands of mp3 files.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventional hardware design method depends only on experience of the designer. As mentioned above, time to market delivery and reduction of overhead costs are vital to product success or failure. Unfortunately, such requirements are normally exclusive if designers adopt the conventional method. Consequently, designers add redundant hardware components if hardware computational power is insufficient. Insufficient hardware computational power fails to satisfy the basic product requirements. Additionally, more functions required complicate hardware design, explaining the redundancy in hardware components.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the likelihood of success in hardware design at ABC Company using the conventional method is roughly 50%. Therefore, ABC Company mandates that two teams process the same hardware design, resulting in at least one team experiencing success. Given the competition between the two teams to succeed, more hardware components are added to ensure sufficient hardware computational power in order to comply with product requirements. Such tendency increases hardware costs and power consumption. Power consumption is essential hand-held devices given that batteries are the power resource of such devices.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: An excessive amount of human resources expended in hardware design lowers the success probability below 100%. Additionally, success probability varies according to knowledge expertise of the designers. Given the inability to reduce high hardware costs, many redundant hardware components are added owing to the impossibility of ensuring sufficient computational power, ultimately resulting in the failure of hand-held devices owing to battery constraints.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s