Kết hợp “viết chính xác” và “viết rõ ràng“ (3/6) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Núi Phai Vệ

Kết hợp “viết chính xác” và “viết rõ ràng“ (3/6) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kết hợp “viết chính xác” và “viết rõ ràng“ (3/6) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (242): SQ3R Video Example
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (49) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Kết hợp “viết chính xác” và “viết rõ ràng“ (3/6)(Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

* Viết tiếng anh kỹ thuật “Công nghệ đào tạo chỉnh sử viết tiếng anh kỹ thuật” nhấn mạnh về việc viết văn bản chính xác, cụ thể là, làm thế nào để loại bỏ các lỗi định dạng văn bản, do đó, ý của tác giả sẽ rõ ràng hơn. Các bài tập sau đây để giúp bạn xem lại tổng quát để có thể hiểu cách viết văn bản chính xác.

* Lạm dụng quá nhiều thuật ngữ cũng như giới từ.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. There is no need for the assessment of the production capacity of the factory floor to be undertaken
by the foreman.

10. Carpooling can be arranged by means of a designated driver if conditions are such that commuters to
the same workplace live in close proximity to each other.

11. A definite decision about future plans should not be made until a major breakthrough in product
development occurs.

12. It is well known that telecommunications technologies happen to be expanding rapidly for the purpose of satisfying the growing consumer demand.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (242) SQ3R Video Example
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (49) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As a novel network architecture, a wireless sensor network (WSN) represents the maturity of hardware and software technologies for electrical devices and enhanced wireless network capabilities. Its applications can be found in healthcare, the military, disaster support, environmental monitoring and factory management.

Vấn đề nghiên cứu: However, many WSN architecture-related issues have not been effectively addressed, including multi-hops, multiple-access abilities, routing capabilities, and self-organization. Numerous WSN nodes cooperating with each other are necessary to alleviate the above difficulties.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, monitoring a forested area requires deploying at least one thousand WSN nodes. Exactly how engineers configure those WSN nodes and distribute them over such a large area are challenging issues.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Although capable of simulating all WSN nodes to manage and configure the WSN, a pure simulation model lacks authentic WSN behaviors. The ability to devise an WSN-based experimental platform to manage such a large number of WSN nodes will require an excessive amount of time in deploying and configuring thousands of WSN nodes. Such a predicament severely restricts WSN studies.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s