Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

Nhà sàn Nam Bộ

Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ
quan tâm đến một nghề)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (248): Note Taking through Color Coordinating
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (52) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

(Ví dụ tham khảo)

* Taiwan has become a member of the World Trade Organization, and solid design and manufacturing
capability aside, financial expertise in global markets will be a necessity for Taiwanese companies.
I am especially interested in the financial aspects of how companies will become globally
competitive.

* Biotechnology is one of the world’s fastest growing industries. Taiwan is widely anticipated to fuel
this growth, and to become a hub of development in this rapidly evolving sector.

Phần kiểm tra nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise59.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise60.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise61.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (248) Note Taking through Color Coordinating
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (52) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Many DSP algorithms multiply a data sample by several constants. For instance, a finite impulse response filter samples input data to be multiplied by filter coefficients. Multiplier block refers to the module to perform such arithmetic operations. Multiplier-less realization deemed efficient for a multiplier block is implemented by replacing the multiplication with shifts, additions and subtractions. As additions and subtractions are similar operations, the adder can be used for both operations, explaining why the number of adders dominates the performance of a multiplier block.

Vấn đề nghiên cứu: The conventional multiplier block algorithm utilizes a graph representation algorithm to minimize the number of carry propagation adders (CPAs) with two inputs and one output. However, carry-save adder (CSA) is preferable over CPA for high-speed applications. The latency of CSA is independent of the data length owing to the ability to eliminate carry propagation. For instance, when adding two n-bit operands, CPA requires n gate delay of a full adder; CSA then expends one gate delay of a full adder.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Although CPAs that contain a conventional multiplier block can map into CSAs, such mapping is inconsistent with the number of CSAs required for a given number of CPAs for a multiplier block. Hence, the above mapping approach is obviously an infeasible means of generating a multiplier block using CSAs.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to minimize the number of CSAs will degrade the performance of multiplier blocks.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s