Báo cáo khuyến nghị (phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Một phần làng Hoà An xưa (ảnh 3)

Báo cáo khuyến nghị (phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Báo cáo khuyến nghị (phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Xác định mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến để giải quyết vấn đề kỹ thuật
– Mô tả bản chất của vấn đề
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (277): Academic Writing: the Critical Evaluation Essay
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (67) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Báo cáo khuyến nghị (phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

* Bài báo cáo mang mục đích điều tra trình bày cho người đọc bối cảnh của việc quản lý cụ thể các vấn đề và những đáp ứng yêu cầu một cách hợp lý.

* Giới thiệu sơ lược

(Mức độ liên quan của chủ đề này với tổ chức công ty của bạn là bao nhiêu?)

– During our most recent board meeting, participants expressed concern over the current trend in financial institutions to underrate a company’s value owing to the lack of consideration of intellectual capital assets, which dominate in enterprises such as online gaming companies.

– At a recent meeting, members discussed the increasing incidence of outstanding debts and a higher risk of defaulted loans owing to substandard lending practices that have significantly undermined the creditworthiness of issuing banks.

* Xu thế quản lý chung hiện nay

(Tình hình công việc sau khi vấn đề được quản lý như thế nào?)

– With the global economy moving into the information age, knowledge is the most fundamental intangible capital asset and will increasingly dominate efforts to create a competitive edge and generate wealth. Although tangible assets such as property, facilities, and equipment continue to play a vital role in manufacturing products and providing services, their relative importance has declined with the increasing importance of intellectual capital. Intellectual capital takes the form of inventions, ideas, general know-how, design approaches, computer programs, processes and publications.

*V ấn đề quản lý

Công ty của bạn phải giải quyết những vấn đề gì và như thế nào?

– Although capable of measuring the value of tangible assets that can be quantified in a company, conventional accounting methods do not include intellectual capital, subsequently inducing an underrating of a company’s value. Therefore exactly how an organization assesses its intellectual competency is of priority concern. Additionally, scientific and technological advances have heightened the importance of intellectual capital, as evidenced by the numerous companies that rely almost completely on intellectual assets for generating revenue.

– However, such practices have significantly undermined the creditworthiness of issuing banks, leading to increased outstanding debts and a higher risk of defaulted loans. With this respect, quantitatively measuring to the varying degrees of risk among potential credit card customers to identify both varying degrees of risk and reasons for credit card debt has seldom been performed in previous studies.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (277) Academic Writing: the Critical Evaluation Essay
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (67) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Logic circuits can achieve optimization by full custom design flow, i.e. manual design and layout, thus enhancing product performance and lowering costs more than that achieved by the design flow of hardware description language (HDL). Conversely, a larger logic ASIC includes more than 1,000,000 gates in a chip, which is difficult for full custom design to implement.

Vấn đề nghiên cứu: For a larger ASIC, full custom design flow requires additional personnel, making it extremely difficult to achieve time to market delivery.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, HDL design flow requires half the production time than full custom design does. Such a benefit is proportional to the logic ASIC scale.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Owing to the extensive time required for modification and verification, adopting full custom design in different processes is difficult to re-use as an IP, making it impossible to satisfy market demand.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s