Báo cáo khuyến nghị (phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Một phần làng Hoà An xưa (ảnh 2)

Báo cáo khuyến nghị (phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Báo cáo khuyến nghị (phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Nhấn mạnh như thế nào công ty sẽ được hưởng lợi từ việc đạt được mục tiêu đề ra (s)
– Tóm tắt như thế nào ngành công nghiệp lớn hơn hoặc lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ dự án đạt được mục tiêu (s)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (279): Fixing grammar mistakes on academic essays
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (68) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Báo cáo khuyến nghị (phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Bài báo cáo mang mục đích kiến nghị trình bày cho người đọc mục tiêu quản lý, phương pháp luận và kết quả mong muốn, để giải quyết vấn đề quản lý cụ thể.

* Nhấn mạnh như thế nào công ty sẽ được hưởng lợi từ việc đạt được mục tiêu đề ra (s)

(Vấn đề quản lý nên giải quyết là gì ?)

– In our recent working group, members raised the concern that, with respect to differentiated marketing practices in Taiwan, conventional methods of ranking customers are normally based on the bank account balance for each accounting period. This basis alone does not provide a complete customer profile, and seldom incorporates strategies that analyze the commercial transaction data of customers. Insufficient information of unique customer characteristics can obviously not provide specialized services for individuals. Thus, the inability to interact compatibly with customers will cause our company to lose its focus on the product development and promotional strategies.

– Taiwan’s growing elderly population has increased the demand for long-term healthcare facilities and services. While forecasting the medical market trends (both in supply and demand) is a fundamental aspect of feasibility analysis, both governmental policymakers of social welfare trends and commercial investors heavily rely on forecasting reports to remain abreast of regulations governing health finance policies and to develop new inventory projects. Whereas the modeling method has seldom been adopted to forecast market trends in long-term care in Taiwan, most studies focus mainly on various consumer indexes used to forecast the market supply and demand yet neglect those market and natural factors that are correlated to the long-term healthcare sector.

* Tóm tắt như thế nào ngành công nghiệp lớn hơn hoặc lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ dự án đạt được mục tiêu (s)

(Công ty của bạn có đề xuất gì đối với việc giải quyết vấn đề?)

– Therefore, we recommend developing a customer ranking model by analyzing the dynamic purchasing behavior of customers and identifying the potential ones who can generate bank revenues.? Those behavioral results can be used to devise diverse promotional strategies or customize products or services according to consumer needs, thus achieving market differentiation and effective management of customer relations.

– Therefore, we recommend developing two forecasting models to estimate the market demand of the elderly population in Taiwan with respect to the available resources in the long-term healthcare sector.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (279) Fixing grammar mistakes on academic essays
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (68) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Device mis-matching always complicates circuitry design owing to the inability to identify the origin, thus accentuating the importance of process control.

Vấn đề nghiên cứu: In practice, circuit designers must add an increasing number of devices in the circuitry to overcome process deviation. For instance, mis-matching can generate a yield loss of 20-30%.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Whereas a larger chip size implies a higher product price, a higher retail price lowers market competitiveness.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Therefore, the inability to resolve this mis-matching dilemma makes it impossible to detect and control process variation in wafer processing.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s