Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Hầm đường bộ nhà máy thủy điện Hòa Bình

Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Xác định những động lực quản lý thực hiện dự án này
– Một thời gian ngắn giới thiệu môi trường công nghiệp về các mối quan tâm của khách hàng và ưu tiên các nhóm dự án
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (283): Academic Writing: the Literature Review
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (70) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 1) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

* Xác định những động lực quản lý thực hiện dự án này

(Qua 1 câu, miêu tả mức độ quan tâm của nhà quản lý với sự ảnh hưởng của mục tiêu công việc hoặc khách hàng.)

– Our project addressed how to identify major success factors of the pharmaceutical sector in Taiwan for purposes of devising more effective customer-based strategies.

– The bank’s board of directors expressed concern over how to identify, acquire and retain loyal and profitable customers by more effectively managing customer relations.
*Một thời gian ngắn giới thiệu môi trường công nghiệp về các mối quan tâm của khách hàng và ưu tiên các nhóm dự án

(Miêu tả bối cảnh của môi trường công việc do các vấn đề quản lý hình thành nên.)

– The Taiwanese government has relaxed restrictions on the domestic medical sector in recent years, such as enabling consumers to purchase over the counter drugs, vitamins and other medicines in supermarkets or through mass merchandisers. Consequently, the profits of local pharmacies have been negatively impacted.

– Both the increasing popularity of credit card use and growing number of Internet-based promotional activities in Taiwan has enabled banking institutions to acquire extensive customer data.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (283) Academic Writing: the Literature Review
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (70) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Process variation has significantly abated loss of product yield.

Vấn đề nghiên cứu: However, given the instability and inaccuracy of production equipment, fabs are especially problematic in process control.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Given the constant role of process variation in manufacturing, a small percentage of product yield loss occurs in manufacturing ICs,

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: ultimately increasing the retail costs of IC products.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s