Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

Nhà Lớn Long Sơn 1

Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (287): Writing your Dissertation: a Guide for Postgraduate Students
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (72) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

(Ví dụ tham khảo)

* My enclosed curriculum vitae reflects extensive management experience in the semiconductor industry, acquired over more than a decade, made possible by graduate training at one of Taiwan’s finest institutes of higher learning, and by collaboration with many globally renowned industrial partners.

* After serving for five years as an administrative assistant to the general manager, in which role I balanced personal goals and departmental progress, I was promoted to assistant manager of the procurement department, becoming adept in gathering information, evaluating data, negotiating prices and reviewing budgets.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise71.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise72.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise73.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (287) Writing your Dissertation: a Guide for Postgraduate Students
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (72) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: DSP modulation algorithm profoundly impacts the operations of sensorless motors in terms of start-up, position, and speed control applications.

Vấn đề nghiên cứu: Given the narrow applications of sensorless motor drivers, determining the appropriate applications of such drivers is extremely difficult.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, complying with customized requirements involves adjusting various electrical characteristics, subsequently increasing not only the number of pins in sensorless motor driver ICs, but also the external chip size by 10% as well as overhead costs by 20%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The failure to incorporate accurate position and speed control in motor control ultimately leads to motor breakdowns and the inability.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s