Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo

Biển ở Bình Châu

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo
– Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận
– Nội dung chính: (a)Luận điểm số 1 (b)Luận điểm số 2 (c)Luận điểm khác (d)Phần tóm tắt nhỏ của nội dung chính (e)Luận điểm cuối cùng
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (301): Academic Twits: using Twitter in learning, teaching and research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo

* Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận

* Nội dung chính: (a)Luận điểm số 1 (b)Luận điểm số 2 (c)Luận điểm khác (d)Phần tóm tắt nhỏ của nội dung chính (e)Luận điểm cuối cùng

(Luận điểm số 1)

Before I get into the main subject, would you allow me to briefly introduce…?
Trước khi tôi đi vào trọng điểm thuyết trình của mình, tôi xin phép được giới thiệu chung một chút các vấn đề

I would first like to give you an idea of…
Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khái niệm về…

First of all, why should we…?
Với những vấn đề như trên, vậy tại sao chúng ta cần…?

(Luận điểm số 2)

The next consideration is…
Vấn đề cần tham khảo tiếp theo là …

Now allow me to…
Bây giờ cho phép tôi…

Let’s now take a closer look at…
Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề…

(Các luận điểm khác)

Shifting to the next part of today’s presentation, I’d like to briefly touch on…
Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang các trọng điểm khác của chủ đề, chúng ta sẽ nói về…

Now let’s turn to…Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về…
Let’s now move on to…Bây giờ chúng ta sẽ xem xét vấn đề…

(Phần giới thiệu nhỏ trong nội dung chính)

At this point, I’d like to sum up the results of…
Trong luận điểm này, Tôi sẽ tổng kết tất cả các kết quả đã có được …

Before going further, I’d like to summarize what we have already covered.
Trước khi vào phần tiếp theo, tôi muốn tổng kết một cách khái quát khái niệm chúng ta đã nói phía trước …

(Luận điểm cuối cùng)

Before closing, I would like to sum up…
Trước khi kết thúc, tôi muốn…

Before I close, I must say a few words about…
Trước khi kết thúc, tối cần nhấn mạnh vài điều về…

Before concluding today’s presentation, I would like to briefly mention…
Trước khi tổng kết bài báo cáo hôm nay, tôi muốn nhắc một cách đơn giản về…

Therefore, our research group developed a customer ranking model capable of analyzing the dynamic purchasing behavior of customers and identifying the potential ones who can generate bank revenues.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (301) Academic Twits: using Twitter in learning, teaching and research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: LCD panels use an analog input signal as a data source that is compatible with a CRT monitor.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventionally adopted interface can not enhance display quality or comply with high resolution requirements. The signal of the analog interface must be encoded to compose the RGB signal and be generated by a digital-to-analog converter (DAC). The IC with an analog interface requires an additional ADC to convert the analog input into a digitalized format and decode the composite signal to each RGB datum. Therefore, DAC and ADC distort the source datum, subsequently lowering display quality. Moreover, video decoder circuits increase interference noise in the data. Alternatively, a digital interface for the panel can reduce the number of ADCs, DACs, video encoders and decoders to achieve a higher display quality and resolution than the analog one. Furthermore, discrete IC components cost less than analog ones.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Importantly, a digital interface can decrease the design schedule by 50% when adopting the HDL-based scheme. For mass production, analog IC has a yield loss exceeding 20% and is sensitive to process variation.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The above predicament will increase IC testing costs and complexity, making it extremely difficult to achieve time to market delivery. Moreover, the conventionally adopted analog interface can not satisfy market requirements of high performance, high resolution, and low retail cost.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s