Bảng liệt kê tóm tắt luận văn nghiên cứu của bạn: : Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

Bến đá Kỳ Cùng 2

Bảng liệt kê tóm tắt luận văn nghiên cứu của bạn: : Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Bảng liệt kê tóm tắt luận văn nghiên cứu của bạn: Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế
– Bài tóm tắt của bạn dài bao nhiêu?
– Tư liệu chung mà bài tóm tắt của bạn cung cấp gồm những vấn đề nào, chẳng hạn như vấn đề nghiên cứu cần giải quyết, và các nghiên cứu trước đây đã từng làm nhưng vấn đề chưa thể giải quyết được?
– Lý luận hoặc phương pháp của bạn có gì khác biệt so với những nghiên cứu trước đây?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (306): A career in academic research: A perspective on ethics
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (81) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
Bảng liệt kê tóm tắt luận văn nghiên cứu của bạn: : Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

* Bài tóm tắt của bạn dài bao nhiêu? Đối với một bài hoàn chỉnh, nó thường nằm trong khoảng từ 200-350 chữ

* Tư liệu chung mà bài tóm tắt của bạn cung cấp gồm những vấn đề nào, chẳng hạn như vấn đề nghiên cứu cần giải quyết, và các nghiên cứu trước đây đã từng làm nhưng vấn đề chưa thể giải quyết được?

* Lý luận hoặc phương pháp của bạn có gì khác biệt so với những nghiên cứu trước đây?

* Nói rõ mục tiêu nghiên cứu của bạn?

* Bạn có tóm tắt ngắn gọn phương pháp nghiên cứu của bạn không?

* Trong nghiên cứu của bạn, bạn có phát hiện ra vấn đề gì mới không?

* Bạn có thể có được những kết luận nào?

* Phần nghiên cứu của bạn có sự sáng tạo độc đáo như thế nào trong lĩnh vực đó, đặc biệt là có đóng góp gì về mặt lý luận và thực tiễn không?

Source: Your essential ‘how-to’ guide to writing good abstracts(lse.ac.uk)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (306) A career in academic research: A perspective on ethics
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (81) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an optimal model based on a self-adaptive hybrid genetic algorithm (SAHGA), non-adaptive hybrid genetic algorithm (NAHGA), and simple genetic algorithm (SGA), capable of devising an effective policy aimed at mitigating declines in population, by maintaining the annual birth rate at above 0.5%.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a special committee of academics can be organized, comprising mathematicians, economists, physicians, chemists, and governmental authorities. The performances of eight different test functions, including uni-modal, multi-modal, and constrained optimization problems can then be compared by using a self-adaptive hybrid genetic algorithm (SAHGA), non-adaptive hybrid genetic algorithm (NAHGA), and simple genetic algorithm (SGA).

Kết quả dự kiến: As anticipated, by incorporating the use of SAHGA, NAHGA, and SGA, the proposed optimal model can provide a feasible strategy for mitigating the declining birth rate.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
: In addition to providing a valuable reference for population policies, the proposed method can alleviate concerns over labor shortages in Taiwan and overseas.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s