Làm sao để chuẩn bị thời gian nghiên cứu? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

Bến Đá

Làm sao để chuẩn bị thời gian nghiên cứu? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao để chuẩn bị thời gian nghiên cứu? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
– Thiết lập các giai đoạn để tập trung nghiên cứu/
– Chỉ tham gia các hội thảo có tính liên quan cao (liên quan đến luận văn), chú ý đến các buổi hội thảo mà bạn có tham dự.
– Tham dự các hoạt động ngoại khóa có tác dụng phát triển tư duy và khả năng viết của bạn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (309): Beyond Wikipedia and Google: Academic Research Tools on the Web
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (83) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Làm sao để chuẩn bị thời gian nghiên cứu? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

* Thiết lập các giai đoạn để tập trung nghiên cứu

* Chỉ tham gia các hội thảo có tính liên quan cao (liên quan đến luận văn), chú ý đến các buổi hội thảo mà bạn có tham dự.

* Tham dự các hoạt động ngoại khóa có tác dụng phát triển tư duy và khả năng viết của bạn.

* Tìm các công việc hành chính hoặc công việc trong nước để đảm bảo có thời gian viết bài nghiên cứu.

* Bỏ qua các email không liên quan đến công việc nghiên cứu của bạn.

* Thiết lập thời gian định kỳ để viết bài, ví dụ như mỗi ngày bạn cần viết 500 đến 1000 chữ cho luận văn Tiến sĩ.

* Đối với các sinh hoạt không có ích cho việc nghiên cứu của bạn, hay các hoạt động hoạt động ngoài học thuật thì cần giảm hoặc tránh.

Source: Making Time for Your Research (theresearchwhisperer)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (309) Beyond Wikipedia and Google: Academic Research Tools on the Web
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (83) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Global economic growth depends on the ability of all nations to ensure sustained national growth, such as in the hi-tech sector.

Vấn đề nghiên cứu: While science-based industrial parks represent the hub of hi-tech development in Taiwan, modern transportation necessitates the construction of a hi-speed railway infrastructure, which is infeasible for transportation inside such industrial parks.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Such an infrastructure may hinder park operations in certain ways.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: In addition to interfering with manufacturing quality with a science park, vibrations from a high speed railway system may subsequently discourage enterprises from establishing their operations inside such facilities and necessitating that governmental authorities strive to resolve this dilemma.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s