Trong năm đầu tiên giảng dạy: nên có dự định gì và điều nên tránh

Chi Lăng 1

Trong năm đầu tiên giảng dạy: nên có dự định gì và điều nên tránh
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Trong năm đầu tiên giảng dạy: nên có dự định gì và điều nên tránh
– Quản lý dự định của bạn
– Xác định lượng tài liệu giảng dạy phùhợp cho một khóa học của một học kỳ
– Xác định cần bao nhiêu thời gian, giải đáp các vấn đề của học sinh, và làm rõ những thông tin của việc bắt đầu và kết thúc khóa học
– Dùng phương pháp và lý luận mới nhất để cập nhật cho khóa học.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (311): Academic Integrity and Research Conduct at NC State
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (84) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Trong năm đầu tiên giảng dạy: nên có dự định gì và điều nên tránh

* Quản lý dự định của bạn

* Xác định lượng tài liệu giảng dạy phùhợp cho một khóa học của một học kỳ

* Xác định cần bao nhiêu thời gian, giải đáp các vấn đề của học sinh, và làm rõ những thông tin của việc bắt đầu và kết thúc khóa học

* Dùng phương pháp và lý luận mới nhất để cập nhật cho khóa học.

* Chuẩn bị giáo trình giảng dạy, và tìm một vị trí toàn thời gian hoặc bán thời gian, nếu bạn không phải là một giảng viên lâu dài

* Tìm phương pháp hỗ trợ bạn giảng dạy-bất luận là về kỹ thuật hay là một phương pháp mới giúp bạn quản lý thời gian

Source: The First Year in Academia: What to Expect, What to Avoid, and How to Make it Through in One Piece (tufts.edu)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (311) Academic Integrity and Research Conduct at NC State
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (84) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
(Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Responsible for 80-90% of all public construction projects, construction companies and engineering consultancy firms lack personnel with art-related backgrounds, explaining the absence of an aesthetic quality in project design.

Vấn đề nghiên cứu: The lack of such design considerations can prevent a city from emitting a unique landscape or image.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As most engineers are concerned with construction-analysis related issues, aesthetic quality of engineering design is not of priority concern.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to incorporate an aesthetic quality into engineering design makes the urban landscape bland, necessitating the incorporation of aesthetic planning in public construction projects to revitalize the city landscape and instill in residents an appreciation of art.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s