Nghiên cứu sinh làm thế nào để chuẩn bị cho công việc tương lai của bạn (Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp)

Chi Lăng 2

Nghiên cứu sinh làm thế nào để chuẩn bị cho công việc tương lai của bạn (Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nghiên cứu sinh làm thế nào để chuẩn bị cho công việc tương lai của bạn (Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp)
– Xin lưu ý, làm nghiên cứu sinh không phải là công việc của bạn, mà là công cụ để bạn tìm việc.
– Luôn tìm cơ hội để gửi một tài liệu, tham gia hội nghị, và tạo ra một mối liên kết với các học giả trong cùng lĩnh vực với bạn, và đạt được những kỹ năng chuyên nghiệp.
– Tiếp tục đọc các quảng cáo tuyển dụng trong lĩnh vực của bạn và điều cần nhấn mạnh khác.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (312): Q+A on academic research and public policy
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (84) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Nghiên cứu sinh làm thế nào để chuẩn bị cho công việc tương lai của bạn (Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp)

-Xin lưu ý, làm nghiên cứu sinh không phải là công việc của bạn, mà là công cụ để bạn tìm việc.

-Luôn tìm cơ hội để gửi một tài liệu, tham gia hội nghị, và tạo ra một mối liên kết với các học giả trong cùng lĩnh vực với bạn, và đạt được những kỹ năng chuyên nghiệp.

-Tiếp tục đọc các quảng cáo tuyển dụng trong lĩnh vực của bạn và điều cần nhấn mạnh khác.

-Duy trì mối liên hệ thường xuyên với người hướng dẫn bạn và những người giảng dạy khác bộ môn của bạn. có một ngày, bạn sẽ cần đến thư tiến cử của họ.

-Tham gia vào các hội chợ và hội thảo việc làm có liên quan đến chuyên môn và chuyên môn liên quan.

-Tham gia hội nghị quốc tế (không phải chỉ ở trong nước)

-Tìm kiếm từng cơ hội, công khai thể hiện công việc của bạn

-Viết bài để đăng trên báo. Sử dụng luận văn thạc sĩ hoặc một chương trong luận văn của bạn để làm phần xuất bản đầu tiên.

-Trong đơn xin việc, phải miêu tả và nói rõ việc đầu tư nghiên cứu cho công việc giảng dạy và số lượng các chương luận văn và bài viết đăng báo.

Source: What to Do Now in Grad School (theprofessorisin)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (312) Q+A on academic research and public policy
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (84) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a strategy to incorporate additional aesthetic planning in public construction projects in order to revitalize the city landscape and instill in residents an appreciation of art.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an exploratory landscape group governing public construction projects can be established, whose members have art-related backgrounds. Those members can then decide how to incorporate an aesthetic quality in public construction projects. Next, design and construction can be untaken by incorporating the group recommendations. Additionally, the group can function in an advisory role for public construction projects to clearly plan out the landscape setting.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed exploratory landscape group can reduce concerns of incompatibility between landscape setting and city construction by integrating an aesthetic quality in urban planning.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Doing so can significantly improve the urban landscape and instill in residents an appreciation of art.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s