Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART B)

Chua my xuyenw

Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART B)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART B)
* Xác định việc đánh giá khả năng
– Tránh tiến cử đồng nghiệp học cùng đại học, cố vấn học tập hoặc bất kỳ người có mâu thuẫn về lợi ích làm người đánh giá.
– Tránh tiến cử một trong những người nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của bạn làm người đánh giá.
– Xem xét tình hình người đánh giá có thể đồng tình với vấn đề của mình, để xem xét tài liệu nghiên cứu của bạn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (314) Introduction to Academic Research: EBSCO
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (85) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART B)

* Xác định việc đánh giá khả năng

– Tránh tiến cử đồng nghiệp học cùng đại học, cố vấn học tập hoặc bất kỳ người có mâu thuẫn về lợi ích làm người đánh giá.

– Tránh tiến cử một trong những người nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của bạn làm người đánh giá.

– Xem xét tình hình người đánh giá có thể đồng tình với vấn đề của mình, để xem xét tài liệu nghiên cứu của bạn

– Căn cứ theo bài tóm tắt của bạn mà đề nghị người đánh giá có hứng thú với bài viết của bạn

* Viết thư cùng lúc với việc nộp bản thảo

– Hãy chắc chắn rằng bạn không phải cùng lúc viết một bài báo như trên

– Khi viết bài, bạn hãy nói rõ cách thực hiện là có dựa vào cách viết bài của báo hay không.
Source: Journal Submissions (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (314) Introduction to Academic Research: EBSCO
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (85) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an effective remediation method for the CEC to resolve disputes in the construction industry efficiently.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the contract contents can be carefully studied to determine the rights and obligations of the contractor. Photographic evidence can then be accumulated from the jobsite. Next, lawyers can serve as representatives of both parties to resolve disputes. Finally, disputes can be resolved via a mediation conference or litigation.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed mediation method can enable the project owner to return the performance bond of the steel bridge project and receive compensation.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed method can orient CEC staff on how to enhance contract management skills.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s