Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần A)

Chùa Kyry Sakoo

Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần A)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần A)
– Sau mỗi lần hội nghị/hội thảo/hội nghị nghiên cứu thảo luận, nên đem các slide liên quan để trên trang mạng
– Mỗi lần khi bài luận văn xuất bản, sử dụng Twitter công bố trang mạng có liên quan đến người xuất bản.
– Sử dụng Twitter để công bố lời bàn của người phát ngôn của hội nghị
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (320): Writing a Research Proposal
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (88) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần A)

* Sau mỗi lần hội nghị/hội thảo/hội nghị nghiên cứu thảo luận, nên đem các slide liên quan để trên trang mạng

* Mỗi lần khi bài luận văn xuất bản, sử dụng Twitter công bố trang mạng có liên quan đến người xuất bản.

* Sử dụng Twitter để công bố lời bàn của người phát ngôn của hội nghị

* Trước khi công bố những tin tức Twitter có liên quan, bảo đảm người theo dõi của bạn cảm thấy thông tin của bạn hữu ích, và duy trì tin tức với người theo dõi.

* Nếu bạn đang gửi tin nhắn Twitter và quan tâm chính của bạn hoàn toàn không giống nhau, có lẽ bạn nên thành lập một Twitter mới, chuyên dành để thảo luận vấn đề/sự quan tâm này.

* Nếu bạn gửi tin nhắn Twitter từ một tài khoản chương trình hoặc cơ quan, cố gắng không để lẫn lộn công việc với các tin nhắn Twitter của cá nhân.

* Kết nối các tin nhắc Twitter của bạn với các buổi hội nghị đang diễn ra, và công bố những tin tức mới nhất trong lĩnh vực của bạn.

* Tin nhắn Twitter của bạn nên gửi hàng ngày, không nên gửi cùng một giờ trong cùng một ngày.

* Tìm hiểu những người theo dõi Twitter của bạn có nhiều khả năng nhất kiểm tra khoảng thời gian họ đưa thông tin

Source: Top Twitter Tips for Academics

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (320) Writing a Research Proposal
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (88) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a wind power strategy for increasing the power supply from a wind power plant that does not cause CO2 pollution, and operates economically.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a wind power plant can be established at a location with a strong wind current in Taiwan such as on the west coast or in the southern part of the island. An adequate wind power source must be available to establish a wind power plant (NOTE: Add 2-3 more sentences to describe the methodology more completely).

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed wind power strategy can provide about 10% of all power requirements.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, via the proposed strategy, a wind power plant can minimize the costs of fuel demand and provide a cleaner environment.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s