Làm thế nào đọc bài phê bình để chuẩn bị cho bài viết đánh giá học thuật (nghiên cứu sinh tiếng Anh viết bài báo hàng ngày)

Chùa Khmer ở thị trấn Hòn Đất

Làm thế nào đọc bài phê bình để chuẩn bị cho bài viết đánh giá học thuật (nghiên cứu sinh tiếng Anh viết bài báo hàng ngày)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào đọc bài phê bình để chuẩn bị cho bài viết đánh giá học thuật (nghiên cứu sinh tiếng Anh viết bài báo hàng ngày)
– Sử dụng các nguồn tài nguyên mạng để tìm kiếm tác giả là ai và những câu chuyện nổi tiếng của họ.
– Xin đặc biệt chú ý phần dẫn luận, lời cảm ơn và lời nói đầu.
– Ở trang ghi chú sử dụng biểu tượng và phần viết tắt làm ký hiệu.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (319): Life in Research and Academia
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (88) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Làm thế nào đọc bài phê bình để chuẩn bị cho bài viết đánh giá học thuật (nghiên cứu sinh tiếng Anh viết bài báo hàng ngày)

* Sử dụng các nguồn tài nguyên mạng để tìm kiếm tác giả là ai và những câu chuyện nổi tiếng của họ.

* Xin đặc biệt chú ý phần dẫn luận, lời cảm ơn và lời nói đầu.

* Ở trang ghi chú sử dụng biểu tượng và phần viết tắt làm ký hiệu.

* Gạch dưới phần dẫn luận và trọng điểm hay.

* Xem xét bất cứ vấn đề logic nào của phần minh chứng của toàn tập

Source: Book Reviews: Reading Critically (nijaygupta)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (319) Life in Research and Academia
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (88) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The greenhouse effect, accelerated industrial growth and strong consumer growth (as exacerbated by elevated living standards) account for insufficient power supply during the summer.

Vấn đề nghiên cứu: While Taiwan relies on water, fossil fuels and nuclear power for its power supply, no adequate water source is available to establish a hydropower plant.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As evidence of their prohibitively high costs in operations, operating costs for fossil fuel power plants and nuclear power plants can run into billions of dollars such as the No. 4 Nuclear Power Plant.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to devise a more economically feasible means of preventing power shortages during the summer will ultimately lower living standards and industrial revenues owing to frequent power lapses.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s