Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần B)

Chùa Mía

Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần B)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần B)
– Bạn sử dụng sự phân tích của Twitter, để xác định thời gian tốt nhất gửi email
– Không nên đợi mọi người đến tìm bạn, tích cực vào Twitter của bạn để công bố
– Thời gian phải chính xác
– Sử dụng Twitter làm phần phương tiện truyền thông xã hội càng mở rộng và một phần trong chiến lược thông tin
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (321): How to Write a Good Argumentative Essay: Logical Structure
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (89) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Học giả nên sử dụng Twitter như thế nào (phần B)

* Bạn sử dụng sự phân tích của Twitter, để xác định thời gian tốt nhất gửi email.

* Không nên đợi mọi người đến tìm bạn, tích cực vào Twitter của bạn để công bố.

* Thời gian phải chính xác.

* Sử dụng Twitter làm phần phương tiện truyền thông xã hội càng mở rộng và một phần trong chiến lược thông tin.

* Khi sử dụng Twitter làm một phần của chiến lược, cái gì là mục tiêu mà bạn muốn thông qua trao đổi để thực hiện? Tại sao bạn phải sử dụng phương tiện truyền thông xã hội?

* Nhớ lại những cách mà họ sử dụng không đúng với Twitter, tự mình nên tránh những việc này.

* Làm cho phần nghiên cứu của bạn thích ứng với những người muốn dùng loại phương tiện truyền thông xã hội để thu thập tin tức.

* Trong phần tin nhắn Twitter của bạn công bố, dùng những tiêu đề khác nhau để thực nghiệm, xem tiêu đề nào là đạt hiệu quả nhất.
Source: Top Twitter Tips for Academics

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (321) How to Write a Good Argumentative Essay: Logical Structure
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (89) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: With the upcoming Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Meeting to be held in Bandun, i.e. the provincial capital of West Java, the Indonesian Government must construct a convenient and rapid freeway connecting Jakarta and Bandun. This undertaking will promote the country’s image with respect to technical accomplishments. PT. Jasa Marga (Persero) (JM), an Indonesia governmental enterprise, won the bidding rights in 2005 to construct the Cikampek-Cipularang Freeway (CCF) that will connect the Jakarta-Bandun Freeways.

Vấn đề nghiên cứu: Failure to complete construction of the CCF by the end of April 2007 will mean a lost opportunity during the APEC meeting to showcase Indonesian’s rise to the international stage. The most difficult aspect of the CCF project is the Cikubang Bridge, which is located in a mountainous region and will largely determine whether than CCF project is completed on time. However, construction of the Cikubang Bridge was delayed eight months because of budgetary constraints and poor construction management.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: With the project facing a twelve month deadline for completion, a new contractor must be assigned the task. Still, the conventionally adopted construction method must be adjusted to comply with already tight budgetary constraints.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to make such adjustments may deal a blow to Indonesia’s image, reflecting the ineptitude of governmental policy and a low confidence level among the general public.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s