Làm thế nào để đọc sách giáo khoa chuyên môn

Chùa Sóc Xoài

Làm thế nào để đọc sách giáo khoa chuyên môn
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để đọc sách giáo khoa chuyên môn
– Đọc tất cả vấn đề
– Xác định bạn phải mất bao nhiêu thời gian
– Có mục đích và phương pháp
– Đọc tích cực
– Đọc 3 lần
– Tập trung vào phần chứa lượng lớn thông tin
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (322): How To Write Research Papers: Creative Writing Lessons & Tips
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (89) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Làm thế nào để đọc sách giáo khoa chuyên môn

* Đọc tất cả vấn đề

* Xác định bạn phải mất bao nhiêu thời gian

* Có mục đích và phương pháp

* Đọc tích cực

* Đọc 3 lần

* Tập trung vào phần chứa lượng lớn thông tin

* Hãy đánh dấu các phần quan trọng ở bìa bài viết

* Thông tin về các tác giả và tổ chức

* Tìm hiểu ý nghĩa thực tế và lý luận của tài liệu đọc

* Sử dụng tiềm thức của bạn để thu hút nội dung của quyến sách này

Source: How to Read a Book – University of Michigan School of Information (umich)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (322) How To Write Research Papers: Creative Writing Lessons & Tips
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (89) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient and timely construction model to compensate for scheduling delays.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a modified construction model can be considered from four aspects of the project: switching to a different contractor revising structural design, altering construction approaches and adding equipment. For the structural design of girders, the continuous box type can be changed to a simple supported beam type. In the construction method, an automatic slip-form system can be implemented instead of a conventional form system for erecting twenty pier columns, i.e. over 40 meters in height and a girder by using the horizontal pushing method to replace the cantilever method. For piling work, at least three sets of boring rig must be added to the job site. Re-contracting a well-informed contractor is the most urgent task. Despite this responsibility, the informed contractor must have strong financial support and ample construction resources, e.g., experiences with similar projects, abundant construction equipment and personnel, reliable construction management and the ability to reduce mobilization time.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed construction model can save three months of piling work, four months for constructing pier columns and three months for erecting girders. Consequently, the overall schedule can cut down at least eight and a half months.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Hopefully, the proposed model can facilitate on time or ahead of time completion of a project. JM must be responsible for limiting the potential on-site harm. Moreover, the proposed model can achieve project goals, although overall construction costs might be increased by 6%. The ability of JM to effectively respond to this challenge will gain public confidence and bolster Indonesia’s international image.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s