Bài viết báo cáo của nghiên cứu sinh

Chùa Ông núi Sập

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Bài viết báo cáo của nghiên cứu sinh
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Bài viết báo cáo của nghiên cứu sinh
– Mở đầu nên dùng những câu gợi mở, để có được sự quan tâm của người đọc, bằng cách mô tả một hiện tượng thú vị, một vấn đề phổ biến hoặc những tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực của bạn, để người đọc biết được ý tưởng của bạn đến từ đâu.
– Cung cấp một tổng quan (outline) cho đề tài nghiên cứu của bạn, trọng tâm là phần mở đầu.
– Chứng tỏ rằng nội dung của vấn đề bạn đang nghiên cứu mở rộng hơn so với trước.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (324): Conducting Online Scholarly Research with ProQuest
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (90) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Bài viết báo cáo của nghiên cứu sinh
* Mở đầu nên dùng những câu gợi mở, để có được sự quan tâm của người đọc, bằng cách mô tả một hiện tượng thú vị, một vấn đề phổ biến hoặc những tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực của bạn, để người đọc biết được ý tưởng của bạn đến từ đâu.

* Cung cấp một tổng quan (outline) cho đề tài nghiên cứu của bạn, trọng tâm là phần mở đầu.

*Chứng tỏ rằng nội dung của vấn đề bạn đang nghiên cứu mở rộng hơn so với trước.

*Chỉ ra rằng cho đến nay bạn đã đạt được thành tựu gì hoặc hi vọng đạt được kết quả gì.

* Thể hiện rõ nghiên cứu của bạn rất phù hợp với sự quan tâm hứng thú của người đọc, đảm bảo gây ấn tượng tối đa đối với người đọc và nâng cao sự hiểu biết của họ.

* Cung cấp một ví dụ về thành quả mà bạn đã nỗ lực nghiên cứu và trình bày.

Source: Elevating Yourself (postgraduatetoolbox)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (324) Conducting Online Scholarly Research with ProQuest
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (90) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
(Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a construction design scheme that adopts the shield method to avoid a time delay in project schedules.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a vertical shaft can be constructed in a nearby underground obstacle. A hole can then be drilled to enable engineers to pass through the underground obstacle via the vertical shaft. Finally, an electrical cable can be constructed and placed in the hole.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed construction design scheme can pass through the underground obstacle, eliminating the need to move the pipeline.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed scheme can provide a valuable reference for governmental authorities or construction companies when dealing with underground obstacles.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s