Làm thế nào kiểm tra một bài báo cáo khoa học định kỳ? (PART B)

Cây thốt nốt
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào kiểm tra một bài báo cáo khoa học định kỳ? (PART B)
– Căn cứ vào tính quan trọng của vấn đề, tổ chức các nhận xét của bạn.
– Giúp tác giả hiểu được mối tương quan giữa kết quả nghiên cứu và hứng thú của người đọc.
– Giúp người viết hiểu được tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (328): Finding Scholarly Articles – Research Steps Series
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (92) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
Làm thế nào kiểm tra một bài báo cáo khoa học định kỳ? (PART B)

*Căn cứ vào tính quan trọng của vấn đề, tổ chức các nhận xét của bạn.

*Giúp tác giả hiểu được mối tương quan giữa kết quả nghiên cứu và hứng thú của người đọc.

*Giúp người viết hiểu được tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu.

*Đánh giá luận điểm lý luận của bài viết, đặt câu hỏi, ví dụ như “Bài báo cáo đã được đánh giá một cách đầy đủ và công bằng chưa?”, “Có thiếu tương quan với các tài liệu tham khảo không?”, “Các khái niệm trọng yếu đã được khai triển rõ ràng chưa?”, “Luận điểm lý luận của người viết đã được cấu trúc một cách hợp lý, logic chưa, hoặc có vấn đề quan trọng nào chưa được giải quyết không?”, “Sự đóng góp về mặt lý luận và thực hành của tác giả đã được thể hiện rõ ràng chưa?”

Source: The Editors Speak: What Makes a Good Journal Paper Review? (orgtheory.net)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (328) Finding Scholarly Articles – Research Steps Series
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (92) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a process optimization procedure, capable of modifying the production cycle time based on the rotation cycle method. During each cycle, products may have more than one setup. A solution procedure can determine the appropriate cycle length, number of setups for each item, scheduling constraints and total inventory cost function. Via this procedure, each item cycle can be close to the prime solution derived from the EPQ model.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the model framework can be devised in contrast with the rotation cycle policy. The policy can be adjusted to identify how each item is related with respect to optimal cycle time. Feasibility of the proposed model can then be verified, with desired changes made accordingly. Next, a recycle time formula, conditions of model constraints and total cost formula can be established. Examining the rule by iteration can allow us to analyze the rationality and validity of these models. Additionally, an actual example can demonstrate its feasibility, along with a comparison made to the solution of the primal rotation cycle. Moreover, sensitivity can be performed to demonstrate how alternation cycle time influences total cost.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed algorithm can resolve the EPQ and rotation cycle problem of multiple items for a production facility. According to the numerical analysis of a case study, the proposed procedure can reduce overall cost more than rotation cycle policy can. In doing so, the setup cost and setup time can be integrated into the proposed algorithm. Additionally, production line facilities can be upgraded by centralizing the idle times simultaneously, thus ensuring their efficiency, e.g., routine maintenance and flexibility in production scheduling.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed procedure can resolve problems involving multiple items for a single facility. Consequently, production management can construct a feasible solution under multiple items on a single facility. Additionally, a larger ratio for multiple production time for one item to another implies more benefits acquired for the proposed algorithm. Determining production quintiles is often referred to as a trade-off problem, in which the formulae attempt to minimize cost, reduce inventory costs, enhance product quality and increase corporate profits.

Source:

Advertisements

One response to “Làm thế nào kiểm tra một bài báo cáo khoa học định kỳ? (PART B)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s