Mười kĩ năng bắt đầu cho Nghiên cứu sinh tiến sĩ

Chợ Long Bình
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mười kĩ năng bắt đầu cho Nghiên cứu sinh tiến sĩ
– Cần chủ động tích cực
– Cần dẫn đầu
– Thiết lập phương hướng suy nghĩ
– Tìm sự giúp đỡ
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (331): Critically Evaluating Resources for your Assignments and Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (94) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)
Mười kĩ năng bắt đầu cho Nghiên cứu sinh tiến sĩ
* Cần chủ động tích cực
* Cần dẫn đầu
* Thiết lập phương hướng suy nghĩ
* Tìm sự giúp đỡ
* Giúp đỡ kịp thời khi được yêu cầu
* Thể hiện sự hứng thú
* Lựa chọn những ý kiến đóng góp
* Sự giao tiếp tốt
* Lời nói trước sau như một
* Chuyên nghiệp
Source: Top Ten Tips to a Great Phd Start (marialuisaaliotta)
1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (331) Critically Evaluating Resources for your Assignments and Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (94) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Extensively adopted in the opto-electronics industry for producing polymer optical elements such as condenser lens, light pipe, lens array, and Fresnel lens for mobile devices, injection molding technology varies the temperature and pressure in a polymer-based mold to reduce the number of shrinkage defects in products.

Vấn đề nghiên cứu: The conventional means of optimizing process parameters is inaccurate owing to its reliance on the subjective experience of an operator to eliminate shrinkage defects in products. Shrinkage can vary based on the polymer material, geometrical configuration of the part, subsequently explaining the complexity of the shrinkage phenomenon and the difficulty in eliminating shrinkage faults.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the conventional approach fails to reduce shrinkage defects in products to less than 2%. Injection molding is an extensively adopted polymer process in which molten polymer flows into a closed chamber for solidification. The final dimensions and geometrical configuration of the product is of priority concern in terms of manufacturing quality. Shrinkage refers to the deviation between the dimension of the cavity and final part. Therefore, as minimization of the shrinkage is anticipated, an operator can increase the holding pressure and mold temperature to eliminate shrinkage faults during the injection molding process. However the operator can not determine the appropriate values of process parameters immediately.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Moreover, in addition to lacking a pre-compensated mold cavity, the conventional injection molding process also manufactures the mold first, making a high yield rate for products impossible and ultimately increasing fabrication costs. The inability to reduce shrinkage defects in products to less than 2% makes it impossible to comply with assembly specifications and increases overhead manufacturing costs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s