Thể hiện số liệu trong một tờ rơi hội nghị học thuật

Chợ Thốt Nốt
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thể hiện số liệu trong một tờ rơi hội nghị học thuật:
– Đảm bảo thể hiện rõ trong tiêu đề tờ rơi những cống hiến trong lĩnh vực nghiên cứu và ý niệm mà bạn cần nói đến.
– Đưa kết quả của bạn lên mục đầu tiên, đảm bảo sự nổi bật của nó với những nội dung khác.
– Miêu tả đơn giản cách bạn có được các thông tin số liệu.
– Cho phép các bảng biểu số liệu hay hình ảnh miêu tả nội dung của cả tờ rơi, nên xóa bỏ tất cả chữ, khi thấy biểu số liệu liệu có thể làm người đọc nhìn vào là hiểu.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (334): Research Poster Design: 2) Layout
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (95) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thể hiện số liệu trong một tờ rơi hội nghị học thuật:

* Đảm bảo thể hiện rõ trong tiêu đề tờ rơi những cống hiến trong lĩnh vực nghiên cứu và ý niệm mà bạn cần nói đến.

* Đưa kết quả của bạn lên mục đầu tiên, đảm bảo sự nổi bật của nó với những nội dung khác.

*Miêu tả đơn giản cách bạn có được các thông tin số liệu.

*Cho phép các bảng biểu số liệu hay hình ảnh miêu tả nội dung của cả tờ rơi, nên xóa bỏ tất cả chữ, khi thấy biểu số liệu liệu có thể làm người đọc nhìn vào là hiểu.

* Tỉnh lược sự giải thích dài dòng. Chỉ cần nói một nội dung. Nếu có thể, dùng các ký hiệu để đánh dấu các số liệu của bạn.

* Sử dụng hình mà không dùng bảng biểu.

* Tránh dùng các số liệu thừa.

*Sắp xếp các thực nghiệm để nói một nội dung, không nên nói tuần tự thực hiện của thực nghiệm.

*Sử dụng các tờ rơi có lượng hình và chữ cân bằng.

Source: Poster Perfect – How to drive home your science with a visually pleasing poster (the scientist)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (334) Research Poster Design: 2) Layout
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (95) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a vacuum performance system (based on OR according to) ISO standards with automatic testing and human-machine interface functions.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, pumping performances can be evaluated based on the flow meter method. The flow rate can then be adjusted to obtain a balanced inlet pressure. Next, the pumping speed based on the difference of inlet pressure and ultimate pressure can be divided by the throughput. Additionally, results of the experimental pumping speed can be compared with those of the simulations.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed vacuum performance system can evaluate the throughput, pumping speed, ultimate pressure, and residue gas analysis via its automatic testing and human-machine interface functions in an inlet pressure exceeding 1.3×10-6 Torr.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed system can provide desired characteristics such as ultimate pressure, compression ratio, and pumping speed, ultimately eliminating the evaluated time and providing human-machine interface functions.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s