Chợ Thổ Sơn
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Hầu hết sinh viên chưa bao giờ nghĩ đến các vấn đề liên quan đến sự nghiệp nghiên cứu (phần A)
– Khoản chi: Làm thế nào để bạn không phải gánh quá nhiều nợ? có học bổng gì, có mức thù lao nào cho trợ giảng có thể dùng được không?
– Lựa chọn cố vấn: Mặc dù bạn quan tâm đến một chương trình cụ thể, xin hãy nhớ rằng con người càng quan trọng hơn so với kế hoạch. Tìm được một cố vấn có thể làm việc, thìquan trọng hơn nhiều hơn so với việc tìm thấy được một kế hoạch “hoàn hảo”.
– Hội nghị với cố vấn của bạn: Tổ chức các buổi hội nghị định kỳ với cố vấn của bạn, sẽ giúp bạn có hướng nghiên cứu đúng và tránh lãng phí thời gian.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (336): Research Poster Design: 4) Color
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (96) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Hầu hết sinh viên chưa bao giờ nghĩ đến các vấn đề liên quan đến sự nghiệp nghiên cứu (phần A)

* Khoản chi: Làm thế nào để bạn không phải gánh quá nhiều nợ? có học bổng gì, có mức thù lao nào cho trợ giảng có thể dùng được không?

* Lựa chọn cố vấn: Mặc dù bạn quan tâm đến một chương trình cụ thể, xin hãy nhớ rằng con người càng quan trọng hơn so với kế hoạch. Tìm được một cố vấn có thể làm việc, thìquan trọng hơn nhiều hơn so với việc tìm thấy được một kế hoạch “hoàn hảo”.

* Hội nghị với cố vấn của bạn: Tổ chức các buổi hội nghị định kỳ với cố vấn của bạn, sẽ giúp bạn có hướng nghiên cứu đúng và tránh lãng phí thời gian.

* Các đối tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Dành nhiều thời gian và đam mê để đưa ra và tiếp nhận những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng cho đối tác của mình cùng thảo luận.

* Hợp tác chuyên môn: Đối tác chuyên môn cung cấp nguồn kinh phí nào vượt mức, và trang thiết bị gì? Đối tác chuyên môn sẽ hướng dẫn hướng nghiên cứu cho bạn hay chỉ giống như một người quản lý, có yêu cầu dành nhiều thời gian không? Trong phần trình bày của luận văn có bất cứ hạn chế nào từ đối tác chuyên môn của bạn không?

Source: Stuff Most Students Never Ask About Graduate School (ucla)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (336) Research Poster Design: 4) Color
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (96) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient and environmentally friendly PVA-based wastewater treatment method that does not produce other by-products or harmful waste.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, PVA can be degraded efficiently by photocatalysis. The removal efficiency of PVA can then be examined based on the reaction temperature, PVA concentration, and photocatalytic quantity. Next, analysis results of the proposed wastewater treatment method can be compared with those of previous methods.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the photocatalysis of the proposed wastewater treatment method can degrade PVA contents completely in two hours.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to its photocatalysis capability to degrade PVA efficiently, the proposed method provides a valuable reference for research in other industrial applications such as decomposing polymers in a sewage treatment plant.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s