Thiết kế tờ rơi hội nghị học thuật

Cảnh ở trong khu nghỉ dưỡng Hồ Cóc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thiết kế tờ rơi hội nghị học thuật
– Đảm bảo tiêu đề chính của tờ rơi có thể đem lại thông tin ngay lập tức cho người xem.
– Tiêu đề cần nằm tại vị trí nổi bật nhất (Không kể là ở giữa hoặc phía trên bên trái)
– Không nên sắp chữ tiêu đề trên tất cả các chữ cái viết hoa.
– Xác định phần quan trọng như phần kết quả…nên để ở phần dễ nhìn nhất.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (335): Research Poster Design: 3) Text
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (96) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thiết kế tờ rơi hội nghị học thuật

* Đảm bảo tiêu đề chính của tờ rơi có thể đem lại thông tin ngay lập tức cho người xem.

* Tiêu đề cần nằm tại vị trí nổi bật nhất (Không kể là ở giữa hoặc phía trên bên trái)

* Không nên sắp chữ tiêu đề trên tất cả các chữ cái viết hoa.

* Sử dụng các từ, ký hiệu riêng như: ,,,,,,,Đồng thời thể hiện sự đơn giản trên tiêu đề.

* Xác định phần quan trọng như phần kết quả…nên để ở phần dễ nhìn nhất.

* Thiết kế các đoạn khác nhau trên một trang tờ rơi, làm cho người đọc dễ nhận thông tin hơn.
Source: Design of Scientific Posters (psu.edu)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (335) Research Poster Design: 3) Text
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (96) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Industrial development has led to the extensive use of plastic products in daily life, with polymers like polyvinyl alcohol (PVA), polyethylene (PE), or polypropylene (PP), as an increasingly common source of related industrial applications. For instance, PVA is commonly adopted in the textile and paper-making industries.

Vấn đề nghiên cứu: However, similar to other polymers, the difficulty of PVA degradation reflects the complexity of handling it during industrial wastewater treatment.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Despite the numerous chemical and biological treatment methods developed for PVA degradation and their promising results, such methods have certain limitations, including too long of a reaction time and pollution caused by biological or chemical reactants. While investigating mixed cultures acclimatized to PVA solution, Solaro et al. indicated only 40% mineralization of PVA after 48 days of incubation. Additionally, use of Fenton reaction to reduce PVA was revealed that after 2 hours of reaction time, the PVA removal rate reached only 40%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to degrade PVA adequately through wastewater treatment will result in PVA entering the public water supply and flowing into the sea, ultimately threatening humans and the surrounding ecology.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s