Hầu hết sinh viên chưa bao giờ nghĩ đến các vấn đề liên quan đến sự nghiệp nghiên cứu (phần B)

Chợ Tân An Luông
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Hầu hết sinh viên chưa bao giờ nghĩ đến các vấn đề liên quan đến sự nghiệp nghiên cứu (phần B)
– Sự kiên trì và sự hoài nghi của bản thân: Tư tưởng tự hoài nghi thường gặp là: “Chẳng lẽ tôi thật sự nên đến đó” “Mọi người đều thông minh hơn tôi nhiều như vậy sao”!
– Cách nhận được những bài học kinh nghiệm: Danh thiếp vô cùng quan trọng, để tạo lập mối liên hệ chuyên nghiệp. xây dựng cách thức bắt đầu thu thập số liệu, cho nên bạn sẽ không cảm thấy số liệu quá nhiều, quá tải.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (337): Poster Design: 5) Images
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (97) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Computer Science)
Hầu hết sinh viên chưa bao giờ nghĩ đến các vấn đề liên quan đến sự nghiệp nghiên cứu (phần B)

* Sự kiên trì và sự hoài nghi của bản thân: Tư tưởng tự hoài nghi thường gặp là: “Chẳng lẽ tôi thật sự nên đến đó” “Mọi người đều thông minh hơn tôi nhiều như vậy sao”!

* Cách nhận được những bài học kinh nghiệm: Danh thiếp vô cùng quan trọng, để tạo lập mối liên hệ chuyên nghiệp. xây dựng cách thức bắt đầu thu thập số liệu, cho nên bạn sẽ không cảm thấy số liệu quá nhiều, quá tải.

* Tập san xuất bản hoặc tập kỷ yếu hội nghị: Hỏi cố vấn của bạn , thậm chí là ý kiến phát biểu về nội dung bài viết của bạn từ các đối tác nghiên cứu. Mời những người làm việc trong lĩnh vực của bạn, mà không phải những người trong lĩnh vực cụ thể của bạn đọc tài liệu của bạn. Đối với vấn đề ngôn ngữ hoặc vấn đề về kết cấu bài viết của bạn, hãy nhờ sự giúp đỡ từ người biên tập chuyên môn.

* Viết luận văn, luận văn có phải là những bài viết đã được phát biểu trong kỷ yếu hoặc tích lũy các bài viết trên báo không?

Source: Stuff Most Students Never Ask About Graduate School (ucla)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (337) Research Poster Design: 5) Images
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (97) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Computer Science)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: End-user satisfaction increasingly represents the focal point of successfully implementing an information system. Incapable of fulfilling user requirements independently, information systems require individuals to fully exploit their expertise before yielding organizational benefits. Factors influencing user satisfaction with information systems have received considerable interest. Several studies have attributed information system failures to psychological and organizational issues, rather than technological ones.

Vấn đề nghiên cứu: Among the various theoretical perspectives adopted to explore this phenomenon include the technology acceptance model, theory of planned behavior, and information system success model. However, in contrast with previous findings, Au et al. (2008) found that expectations regarding information system performance are not significantly related to user satisfaction. Additionally, Iivari (2005) found that quality of the end user perceived information only slightly impacts system usage.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Despite the considerable amount of scholarly research on end-user satisfaction in recent decades, available evidence contradicts the expected relationships. Still, the role of self-efficacy in the context of information system usage has seldom been addressed. Therefore, the role of self-efficacy in end-user satisfaction model warrants further study. According to social cognitive theory, end user beliefs (referred to herein as self-efficacy) may influence their behavior and perceived outcomes. This study examines the role of self-efficacy in how end-user satisfaction, its antecedents, and consequences are related.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to increase end user satisfaction by elucidating the factors affecting the effects of antecedents of user satisfaction and the consequences of end-user satisfaction makes it extremely difficult for managers before, during, and after an information system is implemented.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s