Làm thế nào để đạt được thành công trong việc nghiên cứu (phần A)

Công viên Đông Xuyên
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để đạt được thành công trong việc nghiên cứu (phần A)
– Duy trì trạng thái tràn đầy năng lượng: thiết lập mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng; tìm một người hướng dẫn đễphân bất kỳ kế hoạch nào thành những phần nhỏ có thể thực hiện.
– Tìm được người cố vấn: hỏi người cố vấn về khả năng tương lai, như “ tiến sĩ bình quân phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành học vị đó?” ,“tỷ lệ học sinh bỏ học là bao nhiêu?”, “họ làm giáo viên bao lâu rồi”
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (340): How to make a Research Poster!
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (98) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
Làm thế nào để đạt được thành công trong việc nghiên cứu (phần A)
* Duy trì trạng thái tràn đầy năng lượng: thiết lập mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng; tìm một người hướng dẫn đễphân bất kỳ kế hoạch nào thành những phần nhỏ có thể thực hiện.
* Tìm được người cố vấn: hỏi người cố vấn về khả năng tương lai, như “ tiến sĩ bình quân phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành học vị đó?” ,“tỷ lệ học sinh bỏ học là bao nhiêu?”, “họ làm giáo viên bao lâu rồi”
* Tìm tiêu đề luận văn: đọc các bài luận văn nghiên cứu bạn quan tâm cho phần nghiên cứu trong tương lai, lựa chọn một chủ đề vì sự quan tâm của bạn, chứ không phải vì là chủ đề nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn.
* Viết luận văn: luận văn cần minh chứng sự phát triển khoa học kỹ thuật chứ không phải là mô phỏng phong cách viết văn và kết cấu bài viết của người khác
Source: How to Succeed in Graduate School: A Guide for Students and Advisors by Marie des Jardins
1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (340) How to make a Research Poster!
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (98) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should elucidate exactly how taxi business models and the behavioral intention of passengers are related, as well as the mediatory effects of passengers perceived risk elaborated.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a research design sample can be drawn from MBA, EMBA, and IEMBA students. Behavioral intention and perceived risk among passengers can then be evaluated using existing scales. Next, a factorial design can be implemented based on research data accumulated. Additionally, accumulated data can be analyzed using ANOVA of the multivariate technique.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that passengers tend to view a GPS-based taxi fleet the safest among other business models, because passengers perceive a GPS-based taxi fleet as most concerned with ensuring their physical safety. As for managerial implications of this study, among the variables that senior management can incorporate to foster a sense of security among passengers include using the corporate web site to promote the concern for safety and security, specifying the safety, service quality, and comfort in a taxicab, and training taxi drivers to convey the company’s vision and mission to the passengers.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, this study can provide a valuable reference for managers concerned with a comprehensive view of what risks are involved, as well as their likely consequences.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s