Làm thế nào thể hiện một bài diễn văn thuận lợi tại hội nghị khoa học (part A)

Chợ Vĩnh Chánh
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào thể hiện một bài diễn văn thuận lợi tại hội nghị khoa học (part A)
– Đánh giá thính giả của bạn: họ là những người có trình độ phổ thông, hay là người thuộc lĩnh vực nghiên cứu của bạn? Bạn có thể dung ngôn ngữ nào? Họ có thể hiểu những thuật ngữ chuyên ngành mà bạn sử dụng không?
– Tổ chức bài diễn văn của bạn: Bạn làm thế nào trong vòng 10 – 15 phút truyền đạt thông tin cần thiết?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (338): Research Poster Design: 6) Graphics
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (97) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Computer Science)
Làm thế nào thể hiện một bài diễn văn thuận lợi tại hội nghị khoa học (part A)

* Đánh giá thính giả của bạn: họ là những người có trình độ phổ thông, hay là người thuộc lĩnh vực nghiên cứu của bạn? Bạn có thể dung ngôn ngữ nào? Họ có thể hiểu những thuật ngữ chuyên ngành mà bạn sử dụng không?

* Tổ chức bài diễn văn của bạn: Bạn làm thế nào trong vòng 10 – 15 phút truyền đạt thông tin cần thiết?

* Cung cấp nội dung nghiên cứu của bạn: Nền tảng của đề án nghiên cứu là gì? Chủ đề nghiên cứu của bạn là gì? Độc giả có thể hiểu nội dung đề án nghiên cứu của bạn không? Trong đề án nghiên cứu của bạn, bạn có thử giải quyết hoặc tiến gần hơn một bước trong việc giải quyết vấn đề không? Bạn cần làm thế nào để ước lượng những hạn chế trong nghiên cứu của bạn? Nếu vấn đề không được giải quyết, hoặc giải quyết không hoàn toàn, điều này đối với đề án nghiên cứu có tác động tiêu cực lớn như thế nào?

* Giới hạn nội dung trong tối đa 3-4 trọng điểm.

Source: 10 tips for academic talks (matt.might)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (338) Research Poster Design: 6) Graphics
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (97) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Computer Science)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should elucidate the role of self-efficacy with respect to how end-user satisfaction, its antecedents, and consequences are related.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the perceptual data for this study can be gathered via a self-administered questionnaire. Measurement and structural models can then be estimated using Partial Least Squares (PLS). Next, the measurement model in PLS can be evaluated in terms of internal consistency, convergent validity, and discriminate validity. Ultimately, validity of the structural model and hypotheses can be (verified OR confirmed) by examining the path coefficients.

Kết quả dự kiến: As anticipated, end-user self-efficacy significantly impacts how end-user satisfaction, its antecedents, and consequences are related. While shedding light on end-user satisfaction research, results of this study can significantly contributes to theoretical developments related to end-user satisfaction by identifying the underlying factors that affect end-user satisfaction, and their relative impacts.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Our results can further demonstrate that low self-efficacy, if not managed, lowers individual productivity. Managers can thus motivate a high self-efficacy end-user to be the mentor of low self-efficacy end user. Furthermore, as a highly effective means of increasing self-efficacy, computer training can allow managers to increase end-user self-efficacy by implementing training programs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s